FONT PROBLEM ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy to your Fonts directory; Also u can read this blog by bigger font! press control button>scroll mouse button in front:

Download here & Here Download font for PC

November 26, 2012

4000 tourists in kerala today 26-11-2012


æÈ-¿áOÞçÖøß: µMÜßÜᢠÕßÎÞÈB{ßÜáÎÞÏß ÈÞÜÞÏßøJßçÜæù ÕßçÈÞÆ ØFÞøßµZ §KæÜÏᢠ§KáÎÞÏß èÆÕJßæa ØbL¢ ÈÞGßW.  §KæÜ æµÞ‚ß ÄáùÎá~æJJßÏ ®ÏíÁ ÁßÕ ®K ¦Á¢Ìø µMÜßÜᢠ§Kí ÕßÎÞÈJÞÕ{JßW ®JáK ºÞVGV ÕßÎÞÈB{ßÜáÎÞÏÞÃí §dÄÏᢠÕßçÈÞÆØFÞøßµZ æµÞ‚ßÏßæÜJáKÄí.        2800 ÏÞdÄAÞøáÎÞæÏJáK µMÜßæÜ ÏÞdÄAÞV §KæÜ æµÞ‚ßÏßÜᢠ¦ÜMáÝ, µáÎøµ¢ Äá¿BßÏ ØÎàÉ ÕßçÈÞÆ ØFÞøçµdwB{ßÜᢠæºÜÕÝß‚á. §Kí ÈÞÜá ºÞVGV ÕßÎÞÈB{ßÜᢠÎxá ÈßÖíºßÄ ØVÕàØáµ{ßÜáÎÞÏß ¼VÎÈßÏßæÜ ÎcâÃßµí, ÁáTWçÁÞVËí, dËÞCíËáVGí ®KßÕß¿B{ßW ÈßæKJáK 1150 ØFÞøßµZ æµÞ‚ßÏßW µùBßÏ çÖ×¢ µMÜßW οBá¢. µMÜßæÜ ÏÞdÄAÞøßW 1350 çÉV µMWÏÞdÄ §Õßæ¿ ¥ÕØÞÈßMß‚í ¨ ÕßÎÞÈB{ßW ¼VÎÈßÏßçÜAá οBáµÏᢠ溇á¢.       ®ÏV æÌVÜßX, çµÞçIÞV, ¿bßËíè{ ®Kà ÕßÎÞÈ µOÈßµ{ÞÃí 950 ÏÞdÄAÞøáÎÞÏß ÈÞÜá ºÞVGV ØVÕàØáµZ È¿JáKÄí. 200 ÏÞdÄAÞV æµÞ‚ßÏßçÜAá{{ æ×ÁcâZÁí ÕßÎÞÈ ØVÕàØáµ{ßÜÞÃí ®Jáµ. οAÏÞdÄÏßW µMÜßæÜ 950 çÉV ºÞVGV ÕßÎÞÈB{ßÜᢠ400 çÉV ®ÎßçùxíØí, ~JV ®ÏVçÕÏíØí, ®JßÙÞÆí ÕßÎÞÈB{ßÜáÎÞÏßøßAᢠοBáµ.        ¼àÕÈAÞø¿A¢ ÎâÕÞÏßøJßçÜæùçMVAí ØFøßAÞÕáKÄÞÃí ¥ÄcÞÁ¢ÌøAMÜÞÏ ®ÏÁí ÁßÕ. ¼VÎÈßÏßWÈßKá ÏÞdÄÏÞø¢Íß‚ µMW æµÞ‚ßÏßæÜJßÏ-Äí ΢·ÜÞÉáøJá ÈßKÞÃí. æµÞ‚ßÏßW ÈßKáU οAÏÞdÄ æµÞ{¢çÌÞ ÕÝßÏá¢.

No comments:

Have Feet, Will Travel

Thats Malayalam !

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting

Web Duniya News !

One India news !

center>

Yahoo Malayalam News !

free web site traffic and promotion