FONT PROBLEM ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy to your Fonts directory; Also u can read this blog by bigger font! press control button>scroll mouse button in front:

Download here & Here Download font for PC

February 21, 2012

ഇന്നത്തെ ജീവിതം "ഭാവന ഭേദനം " എന്നാ ചെറു കഥയിലൂടെ !

È·øJßæa Õ¿çAÏxæJ 18 ÜßCí çùÞÁßæÜ ÕÜßæÏÞøá ÕàGßæÜ  Îáµ{ßÜæJ ÈßÜÏßæÜ ÎÞØíxV æÌÁíùâÎßW µá¿áBßçÉÞÏ çÎÞ×í¿ÞÕßæa µÞÝíºÏßW ÈßKí µÅÞµãJí Äá¿BáµÏÞÃí. çÎÞ×í¿ßAÞX çÕIß ÎÞdÄÎÞÃí µUXÎÞV ¥µJáµÏùáKÄí. ®KÞW ¥Õß¿áæJ ³çGÞÎÞxßµí ÕÞÄßÜßȵJá µá¿áBßçMÞÏ ¥ÏÞZ ÉßKà¿í µÞÃáKÄí Éáù¢çÜÞµÎùßÏÞJ µáçù æ¾GßAáK µÞÝíºµ{ÞÃí. ÉáùJáÈßKí ¥ØâÏçÏÞæ¿ çÈÞAßµÞÃáK Õà¿áµZAµJ{BZ ÈøµJßæa æºùáÉÄßMáµ{ÞæÃKí µáù‚áØÎÏ¢ æµÞIí ÈàܵÃíÀX ÎÈTßÜÞAáKá. ÍÞøcÏᢠÍVJÞÕᢠÉÄßÈÞÜáµÞøßÏÞÏ ¯µÎµ{áοBáKÄÞÃí  ¦ ÕàGßæÜ µá¿á¢Ì¢. ÍÞøcÏíAá ç¼ÞÜßÏ߈. ÍVJÞÕí ÌßØßÈØáµÞøX. ÍVJÞÕᢠε{ᢠçÉÞÏßµÝßEÞW ¥ÉøߺßÄÈÞÏ ²øÞZ ¦ ÕàGßW  ©‚ÏíAá Õøá¢. ÈàܵÃíÀX çÎÞ×ÃJßÈÞÏß ®JßÏçMÞÝÞÃí Îáµ{ßÜæJ ÈßÜÏßW µá¿áBßçÉÞÏÄí. øÞdÄß ®BæÈæÏCßÜᢠøfæM¿ÞæÎKáµøáÄß ¥ÏÞZ ÉÄáBßÏßøßAáKá. µáù‚á µÝßEçMÞZ ÄÞÝæJ ÎáùßÏßW ÈßKí ÕàGNÏáæ¿ ºßøß çµGá. Éáøá×æaÏá¢. µáù‚á µÝßEí ¥Äá ÈßÜÏíAáçOÞZ ¥ÏÞZ çÉÞÏÄÞÏß ÈàܵÃíÀX ÎÈTßÜÞAáKá. ÉßKà¿í ÉáùJá µÞV ÕKá ÈßWAáK ÖÌíÆ¢ çµGá.  ÈàܵÃíÀX ÉßKà¿á çµGÄí  ©‚JßW ²øá ¦çdµÞÖÎÞÃí.  Èà ®æK ºÄßAÞæÎKá ÕßÖbØßç‚Þ...ÉßKà¿í ØídÄàÏáæ¿ çøÞÆÈÕᢠæÕ¿ßæÏÞ‚ÏáæÎÞæA ¥ÏÞZ çµZAáKá. øfæM¿ÞX çÕIßÏÞÃí ØáÙãJÞÏ ¼·KÞÅæÈ ÕßÕøÎùßÏßAáKÄí. øfæM¿áJÞæÈJßÏ ¼·KÞÅÈᢠÈàܵÃíÀÈᢠÉßKà¿í µÞÃáKÄí µÝáJùáJ ÈßÜÏßW øIá ÎãÄçÆÙB{ÞÃí. ¥µæJ ÎáùßÏßW ÄÜæÉÞGßJµVKí µGßÜßW µß¿AáK ·ãÙÈÞÅæÈÏᢠµIá. ØbVÃæÎÞKáæοáAÞæÄ øfæM¿áµÏÞÃí øIáçÉøá¢. ÎÃßÎÞ{ßµµZ ¥ÕßÙßÄJßæaÏᢠÕßÖbÞØÕFÈÏáæ¿ÏᢠçµdwÎÞµáK µÞÜJßæa ØâºÈÏÞÃí ÍÕÆçÍÆÈ¢ ®K µÅÏßÜâæ¿ Õß.¦V. ØáÇà×í ÈWµáKÄí. ¥ºí»æÈÏᢠ¥NæÏÏᢠµÞÃÞæÄ ÎµZ ÉáùJßùBßçÉÞµáKáIí.  ¦ æÉYµáGßæÏAáùß‚í ÈàܵÃíÀX çÕÕÜÞÄßæM¿áçOÞZ ¼·KÞÅX ÉùÏáKáê  ÈÞæ{ ¥ùßÏÞ¢ ÈàÜÞIÞ..
ØáÙãJßæÈ øfæM¿áJÞX çÕIß ØÞÙØæMGÞÃí ¼·KÞÅX ®JáKÄí. çÎÞ×í¿ÞAZ ®Ká ÎádƵáJæMGÞÜᢠ¥ÕVAß¿ÏßæÜ ÕßÖbÞØÕᢠÉøØíÉø ØÙÞÏÕᢠÈàܵÃíÀÈßÜᢠ¼·KÞÅÈßÜᢠµÞÃÞX µÝßÏá¢. ®KÞW ¦Â¢Ìø ¼àÕßÄJßÈá¿ÎÏÞÏ ·ãÙKÞÅÈᢠÍÞøcÏᢠÉøØíÉø¢ ÕßÖbÞØÎ߈ÞæÄ, ÉøØíÉø¢ ÕFß‚áæµÞIÞÃí ¼àÕßAáKæÄKí ¦ Õà¿ßæÈ Éxß ÉÀßAáçOÞZ ÄæK ÈàܵÃíÀÈá ÎÈTßÜÞµáKáIí. ÌtB{áæ¿ ÄµV‚Ïáæ¿ Éøߺíç»ÆÎÞÃí ¨ µÅ.ÍÕÈçÍÆÈ¢ ®K µÅÞØÎÞÙÞøJßW 17 µÅµ{ÞÃáUÄí. ®ÏíÁíØí ÌÞÇß‚á Îøß‚ ¥ºí»æa ÎA{ÞÏß ¼Èß‚ÄáæµÞIí ²øá ØÎâÙ¢ æÎÞJ¢ µæˆùßÏáK ¥È¸Ïáæ¿Ïᢠ¥ÎÜßæaÏᢠµÅÏÞÃí '¦vÕßÆcÞÜÏçÎ. µHâV æµÞGßÏâøßæÜ ¥fø, ¥ÈLá ®Kà ÕßÆcÞVÅßµ{áæ¿ ¼àÕßÄæJ µÅÞµãJí µIùßÏáKÄÞÃà µÅ. µâæ¿ µ{ß‚á È¿KßøáKÕøáæ¿ µçˆùí ¯xá çºÞøæÉÞ¿ßEí  æÉøá¢ÎÝÏßW Ä{VKßøßAáK ¥ÎÜᢠ¥È¸Ïá¢. çºÞøæÉÞGßÏ µø‚ßÜáµæ{ ²¿áÕßW ÎÝ ÕßÝáBáµÏÞÃí. ®¢.Îáµáwæa çÈÞÕÜᢠµÅµ{ᢠÕÞÏß‚í ¥ÄßæÜ ÈÞϵæø çÉÞæÜ ¼àÕßÄ¢ ĵVJí ²¿áÕßW µÅÞµãJí çÄ¿ßæÏJáK dɵÞÖæa µÅÏÞÃí '²øá µÅÞÉÞdÄ¢ ·ÝßMáÝÏáæ¿ ÄàøB{ßW. Äæa ¼àÕßÄ¢ ĵVJ µÅÞµãJßæÈ çÄ¿ßæÏJß dɵÞÖX ÉùÏáµÏÞÃí ÈßB{ÞÃí ®æK §BæÈÏÞAßÏÄí. ²¿áÕßW Îáµáwæa ÄæK Ȉ ÕÞAáµZ çµGí ¥ÏÞZ ¼àÕßÄJßçÜAá Äßøß‚áÕøáKá. Îáµáwæa µÅÞÉÞdÄÎÞÏß ¼àÕß‚í ¼àÕßÄJßçÜAá Õ{VKí µÅÏßÜâæ¿  ¥Äß¼àÕßAáK dɵÞÖX ÕàIᢠ·ÝßÏßW µÞÃÞX ÕKçMÞZ ¥ÏÞZ ¥çÎøßAÏßÜÞÏßøáKá. ÎáµáwæÈ µÞÃÞX ÉxÞJ ÈßøÞÖÏßW ¥ÏÞZ ÕàIᢠÌÞùßçÜAá µÏùáµÏÞÃí. ÄÞX ÕàIᢠÎáµáwæa µÅÞÉÞdÄÎÞÏßçMÞµáçÎÞæÏK ¦ÖCÏßW ¥ÏÞZ ÌÞùßW §øßAáµÏÞÃí. Äæa µâGáµÞøß, Äæa ÍVJÞÕßæa øÙØcAÞøßÏÞÏÄí Äßøß‚ùßÏáçOÞZ ØçLÞ×çJÞæ¿ ©ZæAÞUáK ¥ÖbÄßÏáæ¿ ¼àÕßÄÎÞÃí ' ÉøÞ·ÃJßW. ËÞ×X ÁßèØÈùÞÏ  ØáÙãJßW ºßdĵÞøÈÞÏ ÍVJÞÕßæa Øá·tBZ ¥ÕZ æÉGKá Äßøß‚ùßÏáKá. ²øáçÕ{ ØáÙãJÞÏ çøÃáµ ¥ÖbÄßçÏÞ¿í ®ˆÞ¢ ÄáùKáÉùÏáKáIí. Éçf ¥ÖbÄßAùßçÏIÄí ÍVJÞÕÞÏ ØáwùᢠçøÃáµÏᢠÄNßÜáU æصí×bW ùßçÜ×æÈAáùß‚ÞÏßøáKá.  Éçf ÉßKà¿í µÞÃáçOÞæÝÞæA ¥ÖbÄßAí §ÄáÎÞdÄçÎ çºÞÆßAÞÈáIÞÏßøáKáUâ.  ÉßKà¿í ÍVJÞÕßæa èÁçÕÞÝíØí çÈÞGàØÞÃí ¥ÖbÄßæÏ çÄ¿ßæÏJáKÄí. ¥Ká èÕµßGí ¥ÕZ çøÃáµæÏ µÞÃÃæÎKá çËÞÃßW Õß{ßAáKá.  µÞÃÞX çÉÞµáçOÞZ ¥ÕZ ÌÞ·ßW ®¿áJáÕÏíAáK ØÞÇÈB{áæ¿ ÎâV‚ÏßW ²øáµÞøc¢ Äßøß‚ùßÏáKá. §dÄÏᢠµÞÜ¢ ÎâV‚Ï߈ÞÄßøáKÄí ÄÈßAáÎÞdÄÎÞÏßøáKá.  §Kí ®ÈßAá ÎâV‚ÏáIÞµÞæÎKí ØbÏ¢ çÌÞÇcæM¿áJß ¥ÕZ µâGáµÞøßæÏ µÞÃÞX ÉáùæM¿áµÏÞÃí. ÕÝßÏßW èÌAßÈá èµ µÞGßÏ ²øá ÎÆcÉÞÈß ²øÞ{áæ¿ ØÎÞÇÞÈ¢ ®BæÈ §ˆÞÄÞAáKáæÕK øصøÎÞÏ ÕßÕøÃÎÞÃí 'ÉÞÝíAßÃùáµZ. ®BæÈæÏCßÜᢠ¥ÏÞæ{ ²ÝßÕÞAÞX ²ÝßE ÉùOßW ÄUáKá. Éçf ÕàGßæÜJßÏçMÞÝÞÃí ÍÞøc ÉùÏáKÄí ¥Õßæ¿ ÉÞÝíAßÃùáæIKíí. ¦ ÎÈá×cX ÉÞÝíAßÃùßW ÕàÃáçÉÞµáçÎÞæÏK çÉ¿ßÏßW ¯Ïí ÎÈá×cÞæÏKá Õß{ß‚í ¥ÏÞZ ÄßøÏáµÏÞÃí.

¼àÕßÄJßæa ÉÜ Äßøß‚ùßÕáµ{ÞÃí ØáÇà×ßæa µÅµ{áæ¿dÉçÄcµÄµZ. ¦ Äßøß‚ùßÕáµZ ¥çÄçÉÞæÜ ¨ ÉáØíĵJßÜâæ¿ µÅÞµãJí ÕÞÏÈAÞøÈßæÜJßAáKá.

ÍÕÈçÍÆÈ¢
Õß. ¦V. ØáÇà×í
ÎÞÄãÍâÎß ÌáµíØí
ÕßÜ 60 øâÉ

February 20, 2012

ഖത്തര്‍ ഗള്‍ഫ് സഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്ടകേന്ദ്രമായി മാറുന്നു !!

ദോഹ: ഗള്‍ഫില്‍ നിന്നുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്ടകേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായി ഖത്തര്‍ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി ഇതുസംബന്ധിച്ച കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഖത്തര്‍ ടൂറിസം അതോറിറ്റി (ക്യു.ടി.എ) ഇന്നലെ പുറത്തിറക്കിയ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം  കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം ഗള്‍ഫ് മേഖലയില്‍ നിന്ന് രാജ്യത്തത്തെിയ സഞ്ചാരികളുടെയും രാജ്യത്തെ ഹോട്ടലുകളില്‍ മുറിയെടുക്കുന്നവരുടെയും എണ്ണത്തില്‍ ഗണ്യമായ വര്‍ധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം തൊട്ടുമുന്‍വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 45 ശതമാനം വര്‍ധനവാണുണ്ടായത്. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള സഞ്ചാരികള്‍ 12 ശതമാനവും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്‍മാരും വിദേശികളും സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രധാന രാജ്യങ്ങളില്‍ ഒന്നായി ഖത്തര്‍ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ക്യു.ടി.എ ചെയര്‍മാന്‍ അഹ്മദ് അന്നുഅെമി പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് 8,45,633 പേര്‍ ഖത്തര്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചതായാണ് കണക്ക്. തൊട്ട് മുന്‍ വര്‍ഷം ഇത് 5,82,134 ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം ഖത്തര്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച മൊത്തം സഞ്ചാരികളില്‍ 58 ശതമാനം ഏഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു. അറബ്  രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള സഞ്ചാാരികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ 19.3 ശതമാനവും യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ 15 ശതമാനവും വര്‍ധനവുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം എട്ട് പുതിയ ഹോട്ടലുകള്‍ തുറന്നു. ഇതോടെ ഹോട്ടലുകളുടെ എണ്ണം 74 ആയി. 2010ല്‍ രാജ്യത്ത് ആകെ 5974 ഹോട്ടല്‍ മുറികളുണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം 11,341 ആയി. ഹോട്ടല്‍ മുറികളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിച്ചെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മുറിയെടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഏറെക്കുറെ സ്ഥിരമായിരുന്നു: 59 ശതമാനം. ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കുടുതല്‍ മുറികള്‍ സഞ്ചാരികള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത്. ഈ മാസങ്ങളില്‍ നടന്ന ഏഷ്യന്‍ കപ്പ് ഫുട്ബാളും മറ്റ് വന്‍കിട പരിപാടികളുമാണ് ഇതിന് കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്. കഴിഞ്ഞര്‍ഷം ഫൈവ്സ്റ്റാര്‍, ഫോര്‍ സ്റ്റാര്‍ ഹോട്ടലുകളില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനം 19.25 ശതമാനം വര്‍ധിച്ചു. 2010ല്‍ ഹോട്ടല്‍ വരുമാനം 232, 95,14,968 റിയാലായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം 277,79,47,223 ആയി ഉയര്‍ന്നു. ഈ വര്‍ഷവും ഖത്തറിന്‍െറ ടൂറിസം മേഖലയില്‍ വന്‍ വളര്‍ച്ചയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് അന്നുഅെമി പറഞ്ഞു. 3,500 ഹോട്ടല്‍ മുറികള്‍ കൂടി ഈ വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാകും. ഖത്തറിന്‍െറ വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകള്‍ മറ്റ് രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടരുമെന്നും ഇതിന്‍െറ ഭാഗമായി ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഈ വര്‍ഷം പ്രത്യേക കാമ്പയിന്‍ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ക്യു.ടി.എ ചെയര്‍മാന്‍ അറിയിച്ചു.

February 13, 2012

Wher to stay in kerala by low cost !

Food & accommodation for executives, ladies, students, near north railway station, ernakulam. call : 9995884928

Dual sharing pg accommodation with cooking facility for lady executives / students. Vyttila: call: 9562789550

Gents budget sharing accommodation double room, furnished bike parking. edapally, kaloor 9895075646

Stay your vacation in Kaanthalloor; Kerala's kashmir !!

കേരളത്തിന്റെ കാശ്മീര്‍ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കാന്തല്ലൂരില്‍ അവധിക്കാല താമശ്തിനു ബന്ധപെടുക. sky valley; 04865246202 ,9847772050

February 04, 2012

YOU CAN MAKE A HUGE DIFFERENCE TO THE INDIAN ECONOMY BY FOLLOWING FEW SIMPLE STEPS:-


Dear All,                    (READ Complete post,; even if you don’t have time)

Before 12 months 1 US $ = IND Rs 39
After 12 months, now 1 $ = IND Rs 50

Do you think US Economy is booming? No, but Indian Economy is Going Down.

More than 30,000 crore rupees of foreign exchange are being siphoned
out of our country on products such as cosmetics, snacks, tea,
beverages, etc... which are grown, produced and consumed here.

A cold drink that costs only 6-10 Rupees to produce, is sold for
Rs.30-40 and a major chunk of profits from these are sent abroad. This
is a serious drain on INDIAN economy. We have nothing against Multinational companies, but to protect our  own interest we request everybody to use INDIAN products only atleast
for the next two years. With the rise in petrol prices, if we do not
do this, the Rupee will devalue further and we will end up paying much
more for the same products in the near future.

What you can do about it?

1. Buy only products manufactured by WHOLLY INDIAN COMPANIES.
2. ENROLL as many people as possible for this cause.....

Each individual should become a leader for this awareness. This is the
only way to save our country from severe economic crisis. You don't
need to give-up your lifestyle. You just need to choose an alternate
product.

All categories of products are available from WHOLLY INDIAN COMPANIES.

LIST OF PRODUCTS

COLD DRINKS:-

DRINK LEMON JUICE, FRESH FRUIT JUICES, CHILLED LASSI (SWEET OR SOUR),
BUTTER MILK, COCONUT WATER, JAL JEERA, ENERJEE, and MASALA MILK...

INSTEAD OF  COCA COLA, PEPSI, LIMCA, MIRINDA, SPRITE

BATHING SOAP:-
USE CINTHOL & OTHER GODREJ BRANDS, SANTOOR, WIPRO SHIKAKAI, MYSORE
SANDAL, MARGO, NEEM, EVITA, MEDIMIX, GANGA , NIKI, NIRMA BATH &
CHANDRIKA

INSTEAD OF  LUX, LIFEBUOY, REXONA, LIRIL, DOVE, PEARS, HAMAM, LESANCY,
CAMAY, PALMOLIVE

TOOTH PASTE:-
USE  NEEM, BABOOL, PROMISE, VICO VAJRADANTI, PRUDENT, DABUR PRODUCTS, MISWAK

INSTEAD OF  COLGATE, CLOSE UP, PEPSODENT, CIBACA, FORHANS, MENTADENT.

TOOTH BRUSH: -
USE PRUDENT, AJANTA , PROMISE

INSTEAD OF COLGATE, CLOSE UP, PEPSODENT, FORHANS, ORAL-B

SHAVING CREAM:-
USE GODREJ, EMAMI

INSTEAD OF PALMOLIVE, OLD SPICE, GILLETE

BLADE:-
USE  SUPERMAX, TOPAZ, LAZER, ASHOKA

INSTEAD OF  SEVEN-O -CLOCK, 365, GILLETTE

TALCUM POWDER:-
USE  SANTOOR, GOKUL, CINTHOL, WIPRO BABY POWDER, BOROPLUS

INSTEAD OF  PONDS, OLD SPICE, JOHNSON'S BABY POWDER, SHOWER TO SHOWER

MILK POWDER:-
USE  INDIANA, AMUL, AMULYA

INSTEAD OF  ANIKSPRAY, MILKANA, EVERYDAY MILK, MILKMAID.

SHAMPOO:-
USE  LAKME, NIRMA, VELVETTE

INSTEAD OF  HALO, ALL CLEAR, NYLE, SUNSILK, HEAD AND SHOULDERS, PANTENE

MOBILE CONNECTIONS:-
USE BSNL, AIRTEL

INSTEAD OF HUTCH

Food Items:-
Eat Tandoori chicken, Vada Pav, Idli, Dosa, Puri, Uppuma

INSTEAD OF  KFC, MACDONALD'S, PIZZA HUT, A&W

Every INDIAN product you buy makes a big difference. It saves INDIA.
Let us take a firm decision today.


BUY INDIAN TO BE INDIAN - We are not against of foreign products.

WE ARE NOT ANTI-MULTINATIONAL. WE ARE TRYING TO SAVE OUR NATION. EVERY
DAY IS A STRUGGLE FOR A REAL FREEDOM. WE ACHIEVED OUR INDEPENDENCE
AFTER LOSING MANY LIVES.
THEY DIED PAINFULLY TO ENSURE THAT WE LIVE PEACEFULLY. THE CURRENT
TREND IS VERY THREATENING.


MULTINATIONALS CALL IT GLOBALIZATION OF INDIAN ECONOMY. FOR INDIANS
LIKE YOU AND ME, IT IS RE-COLONIZATION OF INDIA. THE COLONIST'S LEFT
INDIA THEN. BUT THIS TIME, THEY WILL MAKE SURE THEY DON'T MAKE ANY
MISTAKES.

WHO WOULD LIKE TO LET A "GOOSE THAT LAYS GOLDEN EGGS" SLIP AWAY?

PLEASE REMEMBER: POLITICAL FREEDOM IS USELESS WITHOUT ECONOMIC INDEPENDENCE

RUSSIA , S.KOREA, MEXICO - THE LIST IS VERY LONG!! LET US LEARN FROM
THEIR EXPERIENCE AND FROM OUR HISTORY. LET US DO THE DUTY OF EVERY
TRUE INDIAN.

FINALLY, IT'S OBVIOUS THAT YOU CAN'T GIVE UP ALL OF THE ITEMS
MENTIONED ABOVE. SO GIVE UP AT LEAST ONE ITEM FOR THE SAKE OF OUR
COUNTRY!

We would be sending useless forwards to our friends daily. Instead,
please forward this mail to all your friends to create awareness.

"LITTLE DROPS MAKE A GREAT OCEAN."

PLEASE TRY TO BE AN INDIAN.....

February 03, 2012

ആടംഭര യാത്ര കപ്പലുകള്‍ക്ക് കൊച്ചി പ്രിയ കേന്ദ്രം !!


æµÞ‚ß: çµø{Jßæa ¿âùßØ¢ ØbÉíÈBZAá Äß{A¢ ÈWµß æµÞ‚ß ÄáùÎá~¢ ¦Á¢Ìø ÏÞdÄÞAMÜáµ{áæ¿ (dµâØí æÕØÜáµZ) dÉßÏæMG çµdwÎÞÏß ÎÞùáKá. µÝßE ÕV×¢ æµÞ‚ßÏßW ÈCâøÎßGÄí 42 dµâØí æÕØÜáµZ. ¦ µMÜáµ{ßW ÈßKá çµø{¢ µÞÃÞÈßùBßÏÄí 21,000 çÜæù ÕßçÆÖßµ{ÞÏ ØFÞøßµZ; ²M¢ µMW ¼àÕÈAÞøá¢. ¨ ÕV×¢ ¥XÉÄá dµâØí æÕØÜáµæ{CßÜᢠÄáùÎá~æJJáæÎKÞÃá dÉÄàf.

¥çÄØÎÏ¢, ÏâçùÞMßæÈ ²ÞØíçd¿ÜßÏÏáÎÞÏß ÌtßAáK µßÝAá É¿ßEÞùX ØÎádÆ ÕÞÃß¼cÉÞÄÏßæÜ Îßµ‚ dµâØí ¿âùßØ¢ æÁØíxßçÈ×ÈÞµÞX ÜfcÎßGá æµÞ‚ß ÄáùÎá~¢ µâ¿áÄW ØìµøcBZ ²øáAáµÏÞÃí. çµdw, Ø¢ØíÅÞÈ ØVAÞøáµ{áæ¿ ØÙµøÃçJÞæ¿ ÕßµØßMßAáK dµâØí ÉÞØFV æËØßÜßçx×X æØaV ÈÞÜá ÎÞØJßÈáUßW ÉâVJßÏÞAÞÈÞÃá dÖ΢. §ÄßÈÞÏß çµø{ ¿âùßØ¢ ÕµáMí µÝßE ÆßÕØ¢ 1.32 çµÞ¿ß øâÉ ¥ÈáÕÆß‚á. çµdw ¿âùßØ¢ ÎdLÞÜÏ¢ 4.91 çµÞ¿ß øâÉ çÈøæJ ¥ÈáÕÆß‚ßøáKá.

ØFÞøßµæ{ ØbàµøßAáµÏᢠ¥ÕVAá çÕI ØìµøcBZ ²øß¿Já ÈßKá ÄæK ÜÍcÎÞAáµÏáÎÞÃá dµâØí ÉÞØFV æËØßÜßçx×X æØaùßæa ÆìÄc¢. µØíx¢Øí, ®Îßçd·×X, çÉÞVGí æÙWJí ÐßÏùXØí çø~µZ §Õßæ¿ ÈßKá ÜÍcÎÞAá¢. çµø{àÏ ©WÉKBZ ÜÍcÎÞµáK ç×ÞMß¹í æØaV, Îßµ‚ ¿âùßØíxí è·Ááµ{áæ¿ çØÕÈ¢, ÉìøÞÃßµ dÉÞÇÞÈcÎáU çµdwB{ßçÜAá çÉÞµÞÈáU Øìµøc¢ ÜÍcÎÞAáµ Äá¿Bß ÕßÕßÇ çØÕÈB{ÞÃá æØaV ÜfcÎß¿áKÄí.

®ÏV µIà×Èß¹í,  ÌÞç·¼í ØíµÞçÈÝíØí, ÉÞØíçÉÞVGí ùàÁß¹í æÎ×àXØí, æÎxW Áßxµí¿ùᢠØßØß ¿ßÕßÏᢠµcÞÎùµ{ᢠ©ZæMæ¿ÏáU ØáøfÞ, Èßøàfà آÕßÇÞÈBZ Äá¿BßÏ ØìµøcBZ ²øáAáKÄßÈÞÃá çµdw, Ø¢ØíÅÞÈ ØVAÞøáµZ çÉÞVGí d¿ØíxßÈá ØÞOJßµ ØÙÞÏ¢ ÈWµáKÄí. ¿âùßØ¢ ØàØY µÝßÏáçOÞZ æØaV µYÕX×X æØaùÞAß ÎÞxß ¥Çßµ ÕøáÎÞÈ¢ çÈ¿ÞÈᢠçÉÞVGí d¿Øíxí ÜfcÎß¿áKá.

¥çÄØÎÏ¢, dµâØí æÕØÜáµ{ßW æµÞ‚ßÏßæÜJáK ÕßçÆÖ ÏÞdÄßµVAá çµø{¢ µÞÃÞX ÜÍßAáKÄá µ×í¿ß‚í ²øá ɵW ÎÞdÄÎÞÃí. Î¥ÄßÈáUßW µIá ÄàVAÞÕáK ØíÅÜB{ßçÜAá ÎÞdÄçÎ ÏÞdÄAÞVAá çÉÞµÞX µÝßÏâ. µâ¿áÄW ØÎÏ¢ ÜÍß‚ÞW ÎÞdÄçÎ ¦ØâdÄßÄÎÞÏ ¿âV ÉÞçA¼áµZ ²øáAÞÈᢠçµø{æJ µâ¿áÄW ØwVÖßAÞÈᢠµÝßÏâ. dµâØí æÕØÜáµZAá Îßµ‚ ÄÞÕ{ÎÞÏß ÎÞùÞÈáU dÖÎJßW øÞ¼cÞLø dµâØí æ¿VÎßÈW ÕßµØßMßAÞX çÈøæJ ÉiÄß ÄÏÞùÞAßÏßøáKá. dµâØí æÌVJᢠæ¿VÎßÈW ÌßWÁßBᢠçÙÞGÜᢠç×ÞMß¹í ÎÞ{áæΈޢ ©ZæM¿áK æ¿VÎßÈÜßÈí 375 çµÞ¿ß øâÉÏÞÃá æºÜÕá dÉÄàfß‚ßøáKÄí. ®KÞW, ÄWAÞÜ¢ æºùßÏ æ¿VÎßÈW ÎÞdÄ¢ ÎÄßæÏK ÈßÜÉÞ¿ßÜÞÃá çÉÞVGí d¿Øíxí. 
(courtesy:manoramaonline.com)

February 01, 2012

പെണ്‍കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ നെറ്റില്‍ ഉണ്ടോ?

പെണ്‍കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ നെറ്റില്‍ ഉണ്ടോ? (5) [picture courtesy: www.stopkerala.blogspot.in]


മരിച്ചാലും ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ കമന്റിടാം!‍!

അവസാന വാക്കുകള്‍ മരിക്കും മുമ്പേ തയാറാക്കാം, നിങ്ങള്‍ ഈ ലോകത്തോട്‌ വിടപറഞ്ഞശേഷം സുഹൃത്തുക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും അത്‌ അറിയിക്കാം! മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ്‌ നിങ്ങളുടെ അവസാന സന്ദേശം മറ്റുളളവരെ അറിയിക്കാനായി ഒരു ഫേസ്‌ബുക്ക്‌ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ തയ്യാറായി. 'ഇഫ്‌ ഐ ഡൈ' എന്ന പേരിലാണ്‌ പുതിയ പ്രോഗ്രാം പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്‌.

'ഇഫ്‌ ഐ ഡൈ' ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യുമ്പോള്‍ തന്നെ പ്രോഗ്രാം മൂന്ന്‌ ട്രസ്‌റ്റികളെ ചോദിക്കും. നിങ്ങളുടെ മരണവാര്‍ത്ത പോസ്‌റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്‌ ഇവരാണ്‌. ഇവരുടെ സ്‌ഥിരീകരണം ലഭിച്ചാലുടന്‍ നിങ്ങള്‍ മരണശേഷം പരസ്യമാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചു നല്‍കിയ പോസ്‌റ്റ് പബ്ലിഷ്‌ ചെയ്യും.

നിങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന സന്ദേശം, അത്‌ ജീവിതകാലം മുഴുവന്‍ ചുമന്ന്‌ നടന്ന ഒരു രഹസ്യമോ അല്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികള്‍ക്കുളള ഉപദേശമോ എന്തുമാവട്ടെ, പബ്ലിഷ്‌ ചെയ്യും മുമ്പ്‌ കമ്പനിക്ക്‌ പോലും അറിയാന്‍ സാധിക്കില്ല എന്നാണ്‌ അധികൃതര്‍ നല്‍കുന്ന ഉറപ്പ്‌. മരിച്ചു എന്ന്‌ ട്രസ്‌റ്റികള്‍ വ്യാജ മെയില്‍ അയച്ചാല്‍ അവസാന പോസ്‌റ്റ് ഉടന്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന്‌ കരുതിയാലും തെറ്റി. ഇക്കാര്യം കാണിച്ച്‌ നിങ്ങളുടെ മെയില്‍ ഐഡിയിലേക്ക്‌ കമ്പനി ഒരു മെയില്‍ അയക്കും. അതിനുശേഷം മാത്രമേ അവസാന പോസ്‌റ്റ് പുറംലോകം കാണുകയുളളൂ.

വാര്‍ത്ത പുറത്തുവന്ന ഉടന്‍ 'ഇഫ്‌ ഐ ഡൈ' പ്രോഗ്രാമിന്‌ ആയിരക്കണക്കിന്‌ ഫാന്‍സ്‌ ഉണ്ടായി. എന്നാല്‍, മരണം എന്ന യാഥാര്‍ഥ്യത്തെ അംഗീകരിക്കാന്‍ വയ്യാഞ്ഞിട്ടോ എന്തോ ആരും ഒന്ന്‌ പരീക്ഷിക്കാന്‍ മുതിര്‍ന്നില്ല! 
(courtesy:mangalam.com)

Have Feet, Will Travel

Thats Malayalam !

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting

Web Duniya News !

One India news !

center>

Yahoo Malayalam News !

free web site traffic and promotion