FONT PROBLEM ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy to your Fonts directory; Also u can read this blog by bigger font! press control button>scroll mouse button in front:

Download here & Here Download font for PC

March 22, 2012

Kerala Informations !

March 20, 2012

കുട്ടിക്കാനത്ത് തിരക്കേറുന്നു !! (Yathra)

തേയിലയുടെയും ഏലത്തിന്റെയും മത്തുപിടിപ്പിക്കുന്ന ഗന്ധം പകര്‍ന്ന് മലമടക്കുകളിലൂടെ വീശുന്ന കാറ്റ്. നോക്കെത്താ ദൂരത്ത് പടര്‍ന്നുകിടക്കുന്ന പച്ചപ്പിന്റെ ഈ തോട്ടങ്ങളാണ് കുട്ടിക്കാനത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം. മണ്‍സൂണിന്റെ സര്‍വസൗന്ദര്യവും വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന പോലെ നേര്‍ത്ത മഴകൂടി ചേരുമ്പോള്‍ വാക്കുകള്‍ക്കതീതമായ സൗന്ദര്യമായി കുട്ടിക്കാനം മനസ്സിനെ ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നു. ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് കുട്ടിക്കാനം. രാജഭരണകാലത്തെ സ്മരണകള്‍ പേറുന്നതാണ് കുട്ടിക്കാനത്തിന്റെ ചരിത്രം. ചങ്ങനാശേരി രാജാവില്‍നിന്ന് തിരുവിതാംകൂര്‍ കീഴടക്കിയ പ്രദേശം. ആദ്യകാലങ്ങളില്‍ എത്തിപ്പെടാന്‍ മാര്‍ഗമില്ലാതിരുന്ന ഇവിടം വെളിച്ചംകാണുന്നത് സിഎംഎസ് മിഷണറിമാരുടെ കാലത്ത്. ആദ്യം തുടങ്ങിയത് കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങളാണെങ്കിലും കുട്ടിക്കാനത്തിന്റെ മണ്ണിന് കാപ്പിയെക്കാള്‍ രുചി തേയിലയ്ക്കു നല്‍കാന്‍ കഴിയുമെന്നറിഞ്ഞ ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന്റെ കാലംമുതലാണ് വിനോദസഞ്ചാരഭൂപടത്തിലുള്‍പ്പെടെ ഇടംനേടിയ കുട്ടിക്കാനത്തിന്റെ പിറവി. തേടിയെത്തുന്ന ഓരോരുത്തര്‍ക്കും ആസ്വദിക്കാന്‍ ഏറെ കാഴ്ചകള്‍ കരുതിവച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. for more details click here 


March 19, 2012

വിദേശികളെ കേരളം കാട്ടാന്‍ !!


'²øá ÉÞÜÎßGÞW... ®Ká ÉùÏáçOÞæÜ '²øá ÕßÎÞÈ¢ ÉùJßÏÞW ®Ká ÉùÏÞÈÞµáçÎÞ? ÉùÏÞæÎKá ÎÞdÄΈ, æºÏíÄá µÞÃßAáµÏáÎÞÕÞæÎKí ®ÏV ¯×c æÄ{ßÏßAáKá. µáùE ÈßøAßW ÏÞdÄ ÕÞ·íÆÞÈ¢ æºÏíÄí ¯×cÏáæ¿ ¦µÞÖBZ æÕGßMß¿ß‚ µOÈß çµø{JßçÜAá ØVÕàØí Äá¿BßÏçMÞZ  ÎÜÏÞ{ßµæ{ ÎçÜ×cÏᢠ§æLÞÈà×cÏᢠÄÞÏíÜXÁᢠµÞÃß‚áÄøÞæÎKá ÉùEÞÃá ÕKÄí. æµÞ‚ß ØVÕàØí øIá ÕV×¢ ÉßKß¿áçOÞZ ®ÏV ¯×c ÎÜÏÞ{ßµæ{ ÎùáÈÞ¿áµZ µÞÃß‚á ÄøáKá ®KÄáÎÞdÄΈ, ²ÞØíçd¿ÜßÏ ©ZæMæ¿ÏáU ÈÞ¿áµ{ßWÈßKá ÕßçÈÞÆØFÞøßµæ{ çµø{JßçÜAí ®JßAáµÏᢠ溇áKá.

®ÏV ¯×c ÕßÎÞÈB{ßW æµÞ‚ßÏßçÜAá ÕøáKÕøßW 50% ÕßçÆÖ ÕßçÈÞÆØFÞøßµ{ÞÃí. ÎßAÕÞùᢠÆßÕØB{ßW ®ˆÞ ØàxᢠÈßùEÞÃá µbÞÜÜ¢ÉâøßWÈßKáU ÕßÎÞÈ¢ ®JáKÄí. ØàØÃßW ÖøÞÖøß 50 ÕßçÈÞÆØFÞøßµæ{CßÜᢠçµø{JßçÜAí ®JáKá. §ÕæøˆÞ¢ ÎçÜ×cAÞøÞæÃKá ÇøßAøáÄí. ®ÏV ¯×cÏáæ¿ ²ÞØíçd¿ÜßÏ, ÄÞÏíÜXÁí, çÙÞçCÞ¹í ØVÕàØáµ{ßW µbÞÜÜ¢ÉâøßæÜJß ¥Õßæ¿ÈßKá æµÞ‚ßÏßçÜAá ÕøßµÏÞÃí §ÕV. ÎÜÏÞ{ßµæ{ ®ÏV ¯×cÏáÎÞÏß ¥¿áMßAÞÈáU dÖÎJßÈßæ¿ ÕßçÆÖßµæ{ çµø{çJÞ¿í ¥¿áMßAÞÈÞÏÄá ÕÜßÏ çÈGÎÞÏß µøáÄáKá ®Ká ÉùÏáKÄá ÎxÞøáΈ, ®ÏV ¯×cÏáæ¿ §Lc, dÖàÜC, Ì¢±çÆÖí ùà¼ÈW ÎÞçȼV, ÎÜÏÞ{ßÏÞÏ Øáçø×í ÈÞÏV.

Õ{V‚Ïáæ¿ ÈÞ{áµ{ßW æµÞ‚ßÏßçÜAí ²øá Ëíè{xí µâ¿ß ¯VæM¿áJÃæÎKÄÞÃí ®ÏV ¯×cÏáæ¿ Üfc¢. 80ê85% Õ{V‚ÏÞÃá çÉÞÏÕV×¢ ®ÏV ¯×cÏíAáIÞÏÄí. ®KÞW æµÞ‚ßÏßçÜAí ²øá ØVÕàØí µâ¿ß ¦ø¢ÍßAÃæÎK ¦çÜÞºÈÏßW æºùßæÏÞøá èÕÕßÇcÕWAøÃJßÈÞÃá ÎáXÄâA¢. æµÞ‚ßêµbÞÜÜ¢ÉâV ØVÕàØßÈá ÉáùæÎ æµÞ‚ßêÌÞçCÞAí Ëíè{xÞÃá ØbÉíÈ¢. ¥ÄßÈáU ØÞÇcĵZ ÉÀß‚áæµÞIßøßAáµÏÞÃí. ¥¿áJ ÎÞØ¢ æºèKêÌÞçCÞAí ØVÕàØí ¦ø¢ÍßAáµÏÞÃí ®ÏV ¯×c. ¦ÝíºÏßW ¥Fá ÆßÕØÎÞÏßøßAᢠæºèKêÌÞçCÞAí ØVÕàØí.

æµÞ‚ßÏßWÈßKá µbÞÜÜ¢ÉâøßçÜAá çÉÞµáKÕVAí 'ÕàØ ²ÞY ¥èùÕW Øìµøc¢ èÕµÞæÄ ÜÍcÎÞµáæÎKá dÉÄàfßAáKÄÞÏß Øáçø×í ÈÞÏV ÉùEá. ¯dÉßW ÎáÄW ÎçÜ×cAÞVAí §LcÏßW 'ÕàØ ²ÞY ¥èùÕW Øìµøc¢ ÜÍß‚á Äá¿BáçOÞZ §LcAÞçøÞ¿í Äßøßæµ ØìÙãÆ¢ dɵ¿ßMßAÞX ÎçÜ×c ØVAÞV ÄÏÞùÞµáæÎKÞÃá dÉÄàf. ÎçÜ×cÕÝß ÏÞdÄÏáæ¿ ÉáÄßÏ ¦µÞÖBZ ÄáùAáµÏÞÃí ÎÜÏÞ{ßµZAáçÕIß ®ÏV ¯×c. Ü¢·ÞÕß, ÌÞÜß, ËáæAxí, çÙÞçCÞ¹í, ÎAÞçÕÞ, èºÈÏßæÜ ¯Ýí ÕßÎÞÈJÞÕ{BZ, ²ÞØíçd¿ÜßÏÏßæÜ æÎWÌY, æÉVJí, ç·ÞZÁíçµÞØíxí ®KßÕß¿B{ßçÜæAˆÞ¢ æµÞ‚ßÏßWÈßKá µÃµí×X Ëíè{xáIí. ¯dÉßW ÎáÄW ØßÁíÈßÏßçÜAᢠ®ÏV ¯×c ÉùAá¢. ÉùAÞX ÎÞdÄΈ, çÙÞGW Îáùß ÌáAßBᢠ¥ÄÞÄá ÈÞ¿áµ{ßæÜ ©ˆÞØØFÞøÕáæΈޢ ®ÏV ¯×c ¯VMÞ¿ÞAßJøᢠ®KÄÞÃá ÕÞ·íÆÞÈ¢. '®ÏV ¯×c ç·Þ ÉÞçA¼ßW ÕßçÈÞÆØFÞøßµZAí ¦ÕÖcÎÞÏ ®ˆÞAÞøcB{ᢠ©ZæM¿áKáæIKí Øáçø×í ÈÞÏV ©ùMá ÉùÏáKá.

March 07, 2012

Mantra - Aurvedic treatment and rejuvenation.

Mantra is situated in south-eastern Indian state Kerala. Kerala – this is really a dream, that is why it is called as ‘God’s Own Country’ and Indian Venice. From one side Kerala is washed by the sea, from another side it is protected by mountains. Situated between fantastically beautiful Kerala’s landscapes, Mantra is an ideal place for aurvedic treatment and rejuvenation. Due to steady and warm tropical climate our centre is capable to invite guests the whole year round. The atmosphere there gives you unearthly feelings: soft shadow of coconut palm trees swinging on the Arabian seashore with is fascinating azure water; green area with heavenly gardens abounds in plenty of unusual and unseen flowers and plants. Plus divine tulsi aroma  - this tree is considered by Hinduism and Aurveda as sacred.
Straight adjacent to Mantra there is a beach edged with palm trees – quiet, calm and amazingly beautiful place. You can swim in caressing blue water or simply enjoy with roar of the grand ocean, look at dolphins, splashing at the distance of fifty meters from the shore or at red eagles hovering in the sky; jogging or walking along the sea. for more details click here
Stay :- Villa Romantica Near Airport, Kochi

The Villa Romantica is an exclusive Boutique Resort designed to recapture the tranquil spirit of a Kerala village... the perfect blend of simplicity, sophistication and romance. Situated in a peacefully atmosphere and featuring 04 Suites, each with their own unique character and charm that will be sure to make an impression on your loved one. The spectacular 04 bed room villa, complete with a swimming pool offering total luxury and privacy. for more details click here 

Rejuve - The Spa, Bekal, Kazargode, Keralam !

Given Kerala's equable climate, natural abundance of forests (with a wealth of herbs and medicinal plants), and the cool monsoon season (June - November), The LaLiT Resort & Spa Bekal, Kerala is an ideal place for people looking for Ayurvedic healing and curative therapies. Ayurveda plays a major role in wiping out the root cause of many chronic ailments. As India is considered the birthplace for most sacred herbs which one may not be able to find in rest of the world. Rejuve - The Spa, The LaLiT Suri Hospitality Group’s signature brand is extending its spa experiences with a Five star Luxury Lifestyle Spa in the northern environs of Kerala exploring a novel exotic destination- Bekal. Rejuve the Spa at The LaLiT Resort & Spa Bekal is located on the prime spot of the resort over looking the lagoon. The spa at this luxury spa hotel spreads over an area of around 20,000 Sq ft which includes 13 multifunctional treatment rooms for Ayurveda, International therapies & beauty services.
Ayurveda being the prominent theme, Rejuve the spa at The Lalit Resort & Spa offers all Ayurveda therapies in the most authentic & traditional form. The different wellness experiences offered at Rejuve- the spa include Punarnavam- Rejuvenation program, Nairmallyam- Detox program, Lavanyam - Weight management program & Jeevanam- Anti-aging program.Read More

March 05, 2012

Kerala house boat tourism - Alappuzha


Kettuvallam or Kerala house boats are country boats that were used in the early days for the transport of goods from the isolated interior village to the towns. With the advent of roads, bridges and ferry services, gradually  the Kettuvallam went off the scene, Now the Kettuvalloms are back again as a major tourist attraction. A ride on a Kettuvallam is a fabulous way to explore the fascinating  beauty of the backwaters.
House boat cruise in Alleppey backwaters will be memorable with the mind blowing view of Canal systems and endless lagoons, Paddy fields, rivers joining the backwaters, small houses on small stretch of land.  There are villages in all over these backwaters but the land area is very small. for more details click here

March 03, 2012

ഇറ്റലി യും ഇന്ത്യയും വിസ നിയമം ഉധാരമാക്കുന്നു

ÈcâÁWÙò: §LcÏᢠ§xÜòÏᢠÕòØÞ ºGBZ ©ÆÞøÎÞAáKá. §xÜòÏáæ¿ ÕòçÆÖµÞøcÎdLò ·òÏâÜòçÏÞ æ¿VØò ¥·ÞJÏᢠÕÞÃò¼cµÞøcÎdLò ¦Èw¡ ÖVÎÏᢠÄNòW È¿JòÏ µâ¿òAÞÝ¡ºÏòÜÞá §Äá Ø¢Ìtòºî dɶcÞÉÈÎáIÞ ÏÄ¡¡.

§xÞÜòÏX ÕòçÆÖµÞøcÎdLòÏáæ¿ çÈÄãÄbJòW ²øá ÌòØòÈØ¡ æÁÜòç·×ÈáÎÞÏò µYØ¡d¿fX çζÜæÏ ÜfcÎÞAò §XÁc ØwVÖòÏ¡AáK ØÞÙºøcJòW È¿K ©Íϵfò ºVºîÏòÜÞá ¨ ÄàøáÎÞÈ¢ èµæAÞIÄ¡. ÌòØòÈØ¡ ÕòØ ºGB{òW  ©ÆÞøÎÞAòæAÞI¡ §øáøÞ¼cB{òæÜÏᢠÕcÕØÞÏòµZA¡  µâ¿áÄW ØÙµøÃçJÞæ¿ ¥ÕØøBZ ÕViòMòÏ¡AáµÏÞá Üfc¢. çÉÞÏ ÕV×¢ æËdÌáÕøòÏòW ÎdLò ¦Èw¡ ÖVÎ §xÜò ØwVÖòºîçMÞÝÞá §Äá Ø¢Ìtòºî dÉÞÅÎòµ ºVºîµZA¡ Äá¿AÎòGÄ¡. §Lc §çMÞZ §xÞÜòÏX ÉìøzÞVA¡ ÎZGòMòZ ®Xd¿ò (²øá ÕV×æJ) ÆàV¸µÞÜ ÌòØòÈØ¡ ÕòØÏÞá ÈWµáKÄ¡. §ÄòÈ¡ ÎÞx¢ ÕøáJáµÏÞá Üfc¢. µâ¿ÞæÄ §XÁcÏòW ÈòKáU °xò çζÜÏòæÜ ædÉÞË×ÃÜáµZAᢠµâ¿áÄW æÄÞÝòÜÕØøBZ §xÜòÏòW ÈòÜÕòÜáæIKᢠÎdLò æ¿VØò  ¥ùòÏòºîá. ÉáÄòÏ æ×¢·X ÕòØÏáæ¿ æÕ{òºîJòW ÌòØòÈØ¡ ÕàØÞÏáæ¿ µÞÜÞÕÇò çÜÞ¢·¡ ç¿¢ ÎZGòMòZ ®Xd¿òÏÞÏò ÎÞxáæÎKᢠ¥çgÙ¢ ÉùEá.

§LcÏᢠ§xÜòÏáÎÞÏáU ÕÞÃò¼c¢ 2010/11W 9 ÌòÜcY çÁÞ{ùòçaÄÞÏòøáKá. ÎáX µÞÜBæ{ ¥çÉfòºî¡  §Ä¡  21.27 ÖÄÎÞÈ¢ ÕVÇòºîòGáI¡¡.  §xÜòÏòçÜAáU §LcÏáæ¿ µÏxáÎÄò ¨ ²øá ÕV×¢ 33.85 ÖÄÎÞÈ¢ ÕVÇòºîòGáI¡. §ùAáÎÄòÏòÜᢠ20 ÖÄÎÞÈçJÞ{¢ ÕVÇÈÏáIÞÏÄÞÏò ÎdLò ÉùEá. §XdËÞ Ø¡d¿µ¡ºîV, ÎÞÈáËÞµ¡ºùò¢·¡, °Øò¿ò, §çKÞçÕ×X Äá¿BòÏÕÏòW èµÎÞxÕᢠËÞVÎØcâGòAWØ¡, æÜÄV,æùÁòæÎÏ¡Á¡ ÄáÃòJøBZ, §Üµ¡çd¿ÞÃòµ¡  ©WMKBZ, ®KòÕÏ¡Aá ÉáùçÎ æÉçd¿Þ{òÏ¢ ©Ä¡ÉKB{áÎÞá §Lc §xÜòÏòçÜÏ¡Aá µâ¿áÄÜÞÏᢠ µÏxò ¥ÏÏ¡AáKÄ¡.

High rise buildging new act released by central government !!

c¬¥Vvp¢: o¤jÈ¡ ±Jh£JjX¹w Jtmch¡´¤¼Y¢¨Ê g¡Lh¡i¢ fp¤c¢k ¨J¶¢T¹q¤¨T c¢t½¡X ohi·® d¡k¢©´Ù h¡tL©jK ©J±z dj¢o®Z¢Y¢ h±É¡ki« d¤s·¢s´¢. ¨J¶¢T·¢¨Ê Dij«, AL®c¢mhc o«l¢b¡c¹w, hפ oªJj¬¹w F¼¢l AT¢o®Z¡c¨¸T¤·¢i¡X® d¤Y¢i h¡tL©jK.

15 h£×s¢v J¥T¤Yv Dijh¤¾ ¨J¶¢T¹w´¡X® d¤Y¢i O¶¹w f¡bJh¡J¤J. Dij« J¥T¤¼Y¢cc¤oj¢µ® ¨J¶¢T·¢©k´¤¾ ©s¡V¢¨Ê l£Y¢i¤« J¥TX«. AY¤©d¡¨k c¢m®O¢Y AJk·¢v eito®©×nu DÙ¡i¢j¢´X¨h¼¤« h¡tL©jKi¢v dsi¤¼¤. AT¢iÉjM¶¹q¢v AL®c¢mhc i¥X¢×¢c® ¨d¨¶¼® F·¢©µj¡c¤¾ oªJj¬·¢c¡X¢Y®.

o«o®Z¡cYk dj¢o®Z¢Y¢ BM¡Y c¢tXi oh¢Y¢Jw´® ©lX¨hÆ¢v ±d¡©am¢J o¡pOj¬¹w´® Ac¤oj¢µ® h¡tL©jKJq¢v h¡×«lj¤·¢ J¥T¤Yv Jtmch¡´¡¨h¼® ©J±z dj¢o®Z¢Y¢ h±É¡ki·¢¨Ê l¢Ñ¡dc·¢v dsi¤¼¤. ©Jjq«, hp¡j¡n®±T, pj¢i¡c Y¤T¹¢i o«o®Z¡c¹q¢v c¢¼® fp¤c¢k ¨J¶¢T¹w´® d¡j¢o®Z¢Y¢J Ac¤hY¢´¡i¢ b¡j¡q« A©dÈJw lj¤¼ o¡pOj¬·¢k¡X® d¤Y¢i h¡tL©jK d¤s·¢s´¢iY®. ©Jjq ot´¡t, f¢vVth¡t, ¨Vlk¸th¡t F¼¢lj¢ v c¢¼¤¾ c¢t©Àm¹q¤« dj¢LX¢µ¤. fܨ¸¶ oh¢Y¢ ©Jjq·¢v dUc« cT·¢i¢j¤¼¤.

O¶¹q¢v h¡×«

©lX¨hÆ¢v h¡×¤«

Y¢j¤lcÉd¤j«: ¨J¶¢T c¢t½¡X« o«fc®b¢µ® ©J±zot´¡t ¨J¡Ù¤l¼Y® dj¢o®Z¢Y¢ o«fc®b¢µ O¢k h¡tLc¢t©Àm¹q¡¨X¼¤« O¶¹q¢v ©gaLY¢ lj¤·¢i¢¶¢¨¿¼¤« Y©Àm o§i« gjX lJ¤¸® ¨o±J¶s¢ j¡©Qn®J¤h¡t o¢«L® dsº¤ CY® ©Jjq·¢v DÙ¡´¤¼ ±dY¬¡M¡Y¹¨q´¤s¢µ® dj¢©m¡b¢´¤«.

©J±zh¡tLc¢t©Àm·¢cc¤o¦Yh¡i¢ ©Jjq·¢¨k ¨J¶¢T c¢t½¡X O¶¹q¢v h¡×« Blm¬¨hÆ¢v lj¤·¤¨h¼¤« o¢«L® dsº¤.

©s¡V¢c® ©lÙ l£Y¢

¨J¶¢T·¢¨Ê Dij« ©s¡V¢¨Ê l£Y¢
15–30 h£×t l¨j 15–18 h£×t l¨j
30–45 h£×t l¨j 18–24 h£×t l¨j
45–60 h£×t l¨j 24–30 h£×t l¨j
60 h£×s¢c® h¤Jq¢v 30–45 h£×t l¨j
o¡b¡jX ©s¡V¢¨Ê mj¡mj¢ l£Y¢ 6 h£×t
eit o®©×nc¢©k´¤¾ AJk«
30–45 h£×t l¨j 5–10 J¢©k¡h£×t dj¢b¢i¢v
45–60 h£×t l¨j 2–5 J¢©k¡h£×t dj¢b¢i¢v
60 h£×s¢c® h¤Jq¢v 10 h¢c¢¶® ¨¨±Vl¢«L® ohi«
h¡tL©jKi¢¨k ±db¡c c¢t©Àm¹w
15 h£×s¢v J¥T¤Yv Dijh¤¾ ¨J¶¢T¹q¢v Y¡ho« Y¤T¹¤« h¤ud® AL®c¢mhc o«l¢b¡c« Hj¤´X«¨J¶¢Tc¢t½¡X« Y¤T¹¤¼Y¢c¤« Y¡ho« Y¤T¹¤¼Y¢c¤« h¤ud® Y£d¢T¢·l¤« hפ« ©h¡´®±V¢v cT·¢ dj£È¢´X«.Y¡ho« Y¤T¹¢´r¢º® ltn·¢¨k¡j¢´v AL®c¢mhc l¢g¡L« ©h¡´®±V¢v cT·¢i¢j¢´X«.¨J¶¢Tc¢t½¡X« Y¤T¹¤¼Y¢c® h¤ud¤« Y¡ho« Y¤T¹¤¼Y¢c¤ h¤ud¤« AL®c¢mhc l¢g¡L·¢¨Ê Fu.H.o¢ c¢tfc®bh¡X®.o«o®Z¡c/©am£i V¢o¡o®×t h¡©cQ®¨hÊ® A©Y¡s¢¶¢i¤¨T Fu.H.o¢i¤« ©lX«.

Have Feet, Will Travel

Thats Malayalam !

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting

Web Duniya News !

One India news !

center>

Yahoo Malayalam News !

free web site traffic and promotion