FONT PROBLEM ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy to your Fonts directory; Also u can read this blog by bigger font! press control button>scroll mouse button in front:

Download here & Here Download font for PC

August 10, 2012

28 ലോക പൈതൃക സ്ഥാനങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ !!

ÏáæÈØíçµÞÏáæ¿ ÈßVÕºÈdɵÞøÎáU 28 çÜÞµ ææÉÄãµ Øí@ÞÈBZ §LcÏßÜáIí. §ÕÏßW 23 ®H¢ ØÞ¢ØíµÞøßµ dÉÞÇÞÈcÎáUÕÏᢠ¥æFH¢ dɵãÄßÆJ ØÕßçÖ×ĵ{áUÕÏáÎÞÃí.çÜÞµ ææÉÄãµ ØíÎÞøµ ÉÆÕß çÈ¿áK §LcÏßæÜ ¦ÆcæJ çµdwBZ ¦d·Þ çµÞGÏᢠ¥¼LÞ ·áÙµ{áÎÞÃí. 2010 W ÉGßµÏßW §¿¢ ÜÍß‚ ¼LVÎLV ¦Ãí ¥ÕØÞÈçJÄí.
¯xÕáÎÇßµ¢ ææÉÄãµ çµdwBZ ¥¢·àµøßAæMGßGáUÄí ÎÙÞøÞ×íd¿ÏßÜÞÃí. ¥¼L, ®çÜïÞù, ®ÜßËaÞ ·áÙµZ, »dÄÉÄß ÖßÕ¼ß æ¿VÎßÈØí ®KßBæÈ ÈÞæÜH¢, ¦VAßÏç{Þ¼ßAW ØVçÕ ²ÞËí §LcÏáæ¿ (®®Øíæ®) Ø¢øfÃJßÜÞÃí 19 ØíÎÞøµBZ. dɵãÄßØíÎÞøµBZ ¥FᢠÕÈ¢_ ÉøßØí@ßÄß ÎdLÞÜÏJßæa Ø¢øfÃJßÜÞÃí.øÞ¼Øí@ÞX Ø¢Øí@ÞÈ ¦VAßçÏÞ{¼ß ÕßÍÞ·JßæaÏᢠÎcâØßÏ¢ ÁßMÞVGíæÎaßæaÏᢠµàÝßW ²KᢠçÌÞÇí·Ï çfdÄÞÇßµÞøßµ{áæ¿ µàÝßW ²KᢠآøfßAæM¿áKá. ùÏßWçÕ ÎdLÞÜÏ¢ øIá çµdwBæ{ Ø¢øfßAáKá.çµø{JßW ÈßKá ææØÜaíÕÞÜß çÆÖàçÏÞÆcÞÈ¢ çÈøæJ ÈÞÎÈßVçÆÖ¢ 溇æMGßøáæKCßÜᢠ§ÄáÕæø ¥¢·àµøßAæMGßGßÜï. ®ùÃÞµá{æJ ÎGÞçFøß æµÞGÞø¢ §çMÞZ ØÎVMß‚ßGáU ÄÞWAÞÜßµ ÉGßµÏßÜáIí. çµø{Jßæa µâ¿ß ÍÞ·ÎÞÏ ÉÖíºßθG ÎÜÈßøµ{ᢠ¥¢·àµÞøJßÈÞÏß ØÎVMßAæMG ÉGßµÏßÜáIí. 

For more travel news need to read: click here

No comments:

Have Feet, Will Travel

Thats Malayalam !

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting

Web Duniya News !

One India news !

center>

Yahoo Malayalam News !

free web site traffic and promotion