FONT PROBLEM ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy to your Fonts directory; Also u can read this blog by bigger font! press control button>scroll mouse button in front:

Download here & Here Download font for PC

September 05, 2012

Introduction to kerala studies !!

ÈcâçÏÞVAí: ¥çÎøßAX ØVÕµÜÞÖÞܵ{ßW ÆfßçÃLcX ÉÀÈBZ È¿JáK ÕßÆcÞVÅßµZAí ØÙÞϵÎÞÏ ÕßÇJßW, çµø{Jßæa ºøßdÄÕᢠآØíµÞøÕᢠdɵãÄßÏᢠøÞ×íd¿àÏ Ø¢ÕßÇÞÈÕáæΈޢ ÕßÕøßAáK d·sÎÞÏ '§Xæd¿ÞÁfX ¿á çµø{ ØíxÁàØí ÈcáçÏÞVAßW dɵÞÖÈ¢ æºÏíÄá. çµø{ æØaùßW  ÎáX ºàËí æØdµGùß çÁÞ. ÌÞÌá çÉÞZ, æµÞ{¢ÌßÏ ædÉÞËØV ÉvdÖà çØÞÎØáwøJßÈí èµÎÞùß dɵÞÖȵV΢ ÈßVÕÙß‚á. ÎáX ¥¢ÌÞØÁùᢠçµø{JßæÜ ÙÏV ®ÁcáçA×X çÉÞ{ßØß ®µíØßµcâGàÕáÎÞÏ ¿ß. Éß. dÖàÈßÕÞØX ØKßÙßÄÈÞÏßøáKá. d·sJßæa ØíçÉÞYØVÎÞøßæÜÞøÞ{ᢠøºÏßÄÞA{ßæÜÞøÞ{ᢠç·ÞÉßçÏÞ ®µíØßµcâGàÕí èÕØídÉØßÁaáÎÞÏ ØHß µáÜJÞAÜᢠº¿BßW ÉæC¿áJí Ø¢ØÞøß‚á.Ècâ¼ÝíØß ¦ØíÅÞÈÎÞÏ §aVÈÞ×ÈW §XØíxßxcâGí çËÞV ØÏaßËßµí ¦XÁí ¥AÞÆÎßµí æµÞ{ÞÌçù×ÈÞÃí ÉáØíĵJßæa dÉØÞǵV. çÁÞ. æ¼.Õß Õß{ÈßÜ¢, çÁÞ. ØHß ÜâAí, çÁÞ. ¦aÃß ÉÞÜÏíAW ®KßÕøÞÃí dÉÇÞÈ ®ÁßxVÎÞV.
1400 W Éø¢ çɼáµ{ßÜÞÏß øIá  ÕÞ{cB{ÞÏÞÃí ÉáØíĵ¢ dÉØßiàµøß‚ßøß AáKÄí. çµø{Jßæa Ø¢ØíµÞøÕᢠºøßdÄÕᢠ©ZæM¿áK ØÎd·ÎÞÏ ¨ d·s¢ ÎÜÏÞ{ßAí ÜÍß‚ ¥ÉâVÕ çÈGÎÞæÃKí dÉÞØ¢·ßµV ÉùEá. çµø{æJ Ø¢Ìtß‚ ÕßÕßÇ Õß×ÏB{ßW ¥AÞÆÎßµí dÉÞÕàÃc¢ çÈ¿ßÏ 106 çÉøÞÃí 86 Õß×ÏBæ{ µáùß‚í ®ÝáÄßÏßGáUÄí. ¿ß.Éß dÖàÈßÕÞØX ¦Îá¶ÕᢠçÁÞ. Õß.®X øÞ¼çÖ¶øX ÉßU ¥ÕÄÞøßµÏᢠ®ÝáÄßÏßGáU ÉáØñµ¢ ÉøߺÏæM¿áJáKÄí çÁÞ. Áß . ÌÞÌá çÉÞZ ¦Ãí.   ÉáÄá ÄÜÎáùÏíAí çµø{¢ ®æLKá çÌÞÇcÎÞAáK Õß¼í¾ÞÈçµÞÖÎÞÃí ÉáØíĵæÎKí ¿ß.Éß dÖàÈßÕÞØX ÉùEá. ÈÏÄdLæJMxßÏáU ¥ÇcÞÏ¢ ®ÝáÄßÏßøßAáKÄí dÖàÈßÕÞØÈÞÃí. ÏâÃßçÕÝíØßxß ÄÜJßW   ÉÞÀÉáØíĵ ÎÞAáKÄßÈᢠ§Äá ÉøcÞÉíÄÎÞÃí.  çµø{æJMxß ¦ÇßµÞøßµÎÞÏß ¥ùßÏÞX §ì ÉáØíĵ¢ ÕÞÏßAâ. dÉÕÞØßµZAí ÎÞdÄÎÜï çµø{JßÜáUÕVAᢠ§Äí dÉçÏ޼ȵøÎÞæÃKᢠ¥çgÙ¢ ÉùEá.µÞøcÎÞÏ ÎÞxBæ{ÞKᢠ©IÞµÞJÄÞÃí çµø{Jßæa ÕßÆcÞÍcØ ø¢·¢ Îáø¿ß‚á ÈßWAÞX dÉÇÞÈ µÞøâ. 21êÞ¢ ÈâxÞIßÈá ÉxßÏ ÕßÆcÞÍcØÎÜï §çMÞÝßÕßæ¿. ÕßÆcÞÍcØ øàÄßÏßW ºßÜïù ÎÞxBZ ÕøáJßÏÞæÜÞKᢠ¥Äá ÎÞùßÜï. çÜÞµ JßæÜ ¯xÕᢠÈÜï 500 ÏâÃßçÕÝíØßxßµ{ßW §LcÏßW ÈßKí ²KáÎßÜï. ÎßµÕí ®BæÈ çÈ¿áKá ®Ká ÕcµíÄÎÞÏß ÎÈTßÜÞAßÏßGßÜïÞJÄßÈÞÜÞÃí §BæÈ Ø¢ÍÕßAáKÄí. §ì ÉáØíĵJßÈí øâÉ¢ æµÞ¿áJ §aV ÈÞ×ÃW §XØíxßxcâGí çËÞV ØÏaßËßµí ¦XÁí ¥AÞÁÎßµí æµÞ{ÞÌçù×X (æ®ØÞµí) ÎáXèµæÏ¿áJí Ïá®ØßW  ÈßKí ÕßÆcÞVÅßµæ{ çÉÞIßç‚øß ÏâÃßçÕÝíØßxßÏßW Õß¿áKáIí. ¥ÕV çµø{JßÜᢠÕøáKáIí. çÉÞIßç‚øßAá ɵø¢ çµø{JßæÜ ÏâÃßçÕÝíØßxßµ{ßÜᢠ¥Õæø æµÞIáÕøÞX dÖÎßAá æÎKᢠdÖàÈßÕÞØX ÉùEá.µÝßE ÎâKá ÕßçÆÖµÞøc æØdµGùßÎÞV  çµø{àÏøÞÏßøáKáæÕKÄí ¦µØíÎßµÎÜï. ØVÆÞV æµ. ®¢. ÉÃßAøᢠæµ. Éß. ®Øí. çÎçÈÞÈáæÎÞæA µÞÃß‚á ÄK ÉÞÄÏßÜâæ¿ÏÞÃÕV ÕKÄí. ÈÏÄdLJßÈí ÉxßÏ ¼àÈáµZ çµø{àÏøßÜáIí. ÄßµE ÕcµíÄßÄbÕÞÆßµ{ÞÏ ÎÜÏÞ{ßAí ¥Äí Õß¿ÞæÄ çÖÞÍßAÞX ÉxßÏ ø¢·ÎÞÃí ÈÏÄdLÄÜæÎKᢠ¥çgÙ¢ ºâIßAÞGß.çµø{æJMxß ¥ùßÏÞX µâ¿áÄW çÉV ÄÞWÉøc¢ µÞGáKáæICßÜᢠ¥ÄßÈá ÉxßÏ d·sBZ µáùÕÞæÃKí ÉáØíĵJßæa dÉÇÞÈ ÖßWMßµ{ßæÜÞøÞ{ÞÏ ÌÞÌá çÉÞZ ÉùEá. çµø{Jßæa çÈGBæ{Mxß ÉÜøᢠ¥¼í¾øÞÃí. 1812W ùà¼aí ÎÙÞùÞÃß dɼµ{áæ¿ ÕßÆcÞÍcØ¢ ØVAÞøßæa ºáÎÄÜÏÞæÃKí ©JøÕßùAßÏ ÈÞ¿ÞÃßÄí. ÇÕ{Õ߃ÕÕᢠ(¥ÎáW Õß. µáøcX), ÙøßÄ Õ߃ÕÕᢠ(çÁÞ. ®¢. ®Øí. ØbÞÎßÈÞÅX) ÎÜÏÞ{ßµ{áæ¿ Ø¢ÍÞÕÈÏÞÏßøáKá. çµø{¢ ²øá µ¿CÅÏÞÃí, ¥çÄØÎÏ¢ dÉçºÞÆÈÕá¢. ®CßÜᢠÎáçO çÉÞµáK ¾IßæÈ ÕÜß‚á ÄÞæÝÏß¿áK dµÞÌí ØßXçdÁÞ¢ ÈÎáAß¿ÏßW µÞÃÞæÎKᢠÌÞÌá çÉÞZ ÉùEá. §ì ÉáØíĵ¢ ÄçaÄæÜïKí çÕZÁí ÎÜÏÞ{ß µìYØßW çÈÄÞÕÞÏßøßæA §JøæÎÞøÞÖÏ¢ ØËÜÎÞAÞX ØÙµøß‚ ¥ÜµíØí Õß{ÈßÜ¢ ÉùEá. §JøæÎÞøá ÉáØíĵ¢ çÕæùÏßÜï. èÙwÕ ÉÞøOøc¢ ®K Õß×ÏJßW ÉáØíĵJßæa  ¦Æc ¥ÇcÞÏ¢ ®ÝáÄßÏÄí ·ìøß ÜfíÎßÍÞÏß ÄOáøÞGßÏÞÃí. Æí çµø{Þ ùâGíØí ¦X §Xçd¿ÞØíæÉfX ®KÄÞÃí ÖÖß Äøâøßæa Õß×Ï¢. çµø{ çËÞV ®ÁcâçA×ÃW d¿ÞÕÜV ®KÄÞÃí çÁÞ. ØHß ÜâAᢠçÜØß µâMùᢠ®ÝáÄßÏ ¥ÇcÞÏ¢. 1498 ÕæøÏáU ºøßdÄÎÞÃí ®¢. Øß ÕØß×í¿í ºßdÄàµøßAáKÄí. çµø{ ØOÆí¸¿ÈæÏMxß ædÉÞË. dÖàÇV µÞÕßÜᢠÕßÇáÜ çÕÃá ç·ÞÉÞÜᢠ®ÝáÄßÏßøßAáKá. çµø{JßæÜ ºßµßrÞ ØdOÆÞÏBæ{MxßÏÞÃí çÁÞ. ®¢. Õß. ÉßU ®ÝáÄßÏÄí. µMW ÈßVÎÞà ø¢·Jí ÎâKá ÉÄßxÞçIÞ{¢ dÉÕVJß‚ ÄÞX ÈÞGßW ®æLCßÜᢠ溇ÞX ²øáBßMáùæMGÞW ®ÜïÞÕøᢠÕßÜAáµÏÞÏßøáKáæÕKí ¦aÃß dÉßXØí ÉùEá. ®CßÜᢠÉJá µMÜáµZAí æµÞ‚ßX ×ßMí ÏÞVÁßW ²ÞVÁV ÈWµß. æÄÞÝßÜÞ{ßµ{áÎÞÏß ÌtæMGí ¥Õøáæ¿ dÉÖíÈBæ{æLKí ÎÈTßÜÞAß ¥Õ ÉøßÙøß‚á. ¥çÄÞæ¿ ç¼ÞÜß Í¢·ßÏÞÏß È¿Ká. ØÎÏJßÈá ÎáOí µMÜáµZ ÈßVÎßAæMGá. 35 ÕV×¢ æµÞIí 13 µMW ÈßVÎß‚ ØíÅÞÈ Jí  ÎâKá ÕV×¢ æµÞIí 10 µMÜáµZ ÈßVÎß‚á. ¥ÄßÈá çÖ×¢ ÄÞX ÕßçÆÖçJAí οBÞX ²øáBßæÏCßÜᢠ¦{áµZ ØNÄß‚ßÜï. ¥BæÈ ²øá ×ßMí ÁßèØX ØíÅÞÉÈ¢ æµÞ‚ßÏßW È¿Jß. §çMÞÝÄßW 110 ®X¼ßÈàÏVÎÞV dÉÕVJßAáKá. 24 ÎÃßAâV æµÞIí ¥ÈáÎÄßµZ ÜÍß‚ ºøßdÄÎÞÃí ÄÈßAí. ©çÆcÞ·ØíÅXÎÞøßçMÞZ ÉÝÏçÉÞæÜÏæÜïKᢠdÉßXØí ÉùEá.ÈÞGßW çÉÞÏß æÕùáçÄ µáçù Éâ Îá¿AßÏÞW ¥Äí Õß¼ÏßAÃæÎKßÜï. ÈÞ¢ µâæ¿ ÈßKí ¥Äí Õß¼ÏßMßæ‚¿áAâ. §LcX ÕßÆcÞVÅßµZ ØÎVÅøÞæÃCßÜᢠÎßµ‚ ·çÕ×ÃæÎÞKᢠ¥Õßæ¿ È¿AáKßæÜïKí çÁÞ. çØÞÎØáwøX ÉùEá. ÕßçÆÖJí §Äßȵ¢ È¿K ·çÕ×ÃBZ ¦ÕVJßAáKÄßÈá ɵø¢ ÕÜßÏ ØÞÇcÄÏáU ÈâÄÈ ÉiÄßµ{ßW ·çÕ×â È¿Jâ. 100 ®H¢ Õß¼Ïß‚ßæÜïCßÜᢠ101êÞÎçJÄí  Õß¼Ïßæ‚KßøßAᢠ¥çgÙ¢ ÉùEá. çÁÞ. ØâØX æºùßÏÞX ØbÞ·Ä¢ ÉùEá. ¥ÈßÏX ç¼ÞV¼í, ç¼ÞØí ®dÌÙÞ¢ ®KßÕøÞÏßøáKá ®¢.ØßÎÞV. çÁÞ. ç¼ÞV¼í ç¼AÌí, ÕV·àØí çÄçAAø (Á†á®¢Øß), çÌÌß ©ìøÞ{ßW (çËÞÎ dÉØßÁaí), ÜàÜ ÎÞçøGí, çÁÞ. ¿ß. ®¢. çÄÞÎØí, ç¼ÞV¼í ç¼ÞØËí (§Lc dÉØíµ†í ØíÅÞɵdÉØßÁaí) ®KßÕV ¦Ö¢Ø dÉØ¢·BZ È¿Jß. ÎáX èÕØí ºÞXØÜV çÁÞ. æ¼.Õß. Õß{ÈßÜ¢, çÁÞ. ¦aÃß ÉÞÜÏíAW (ÜçÏÞ{ çµÞç{¼í, ÄßøáÕLÉáø¢), çÁÞ. ØHß ÜâAí (æ®ØÞµí çdÉÞd·Þ¢ ÁÏùµí¿ùá¢, ÎáX dÉËØùá¢) ®KßÕøÞÃí ÉáØíĵJßæa ®ÁßxVÎÞV. ÉáØíĵJßæa ÕßÜ 150 çÁÞ{V

ÕßÕøBZAí;
www.bookonkerala.com
E mails:
sunny.luke@bookonkerala.com
alex.koshy@bookonkerala.com

No comments:

Have Feet, Will Travel

Thats Malayalam !

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting

Web Duniya News !

One India news !

center>

Yahoo Malayalam News !

free web site traffic and promotion