FONT PROBLEM ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy to your Fonts directory; Also u can read this blog by bigger font! press control button>scroll mouse button in front:

Download here & Here Download font for PC

October 13, 2011

സംഖ്യകളും നിറങ്ങളും !!!

²Kí ¼zØ¢~cÏÞÏÕV ÄÕßGáÈßù¢, §Äßæa ÕµçÍÆBZ, ÎE, ØbVHÕVH¢ §ÕÏáæ¿ §ÄøÍÞÕ ÈßùB{ᢠ©ÉçÏÞ·ßAáKÄí ÈKí. §ÕV µùáMí ©ÉçÏÞ·ßAÞÄßøßAáµ.

øIí ¼zØ¢~cÏÞÏÕV §{¢ É‚ÏᢠɂÏáæ¿ ÕµçÍÆB{á¢, §{¢ ÎEÏá¢, æÕ{áMᢠ©ÉçÏÞ·ßAáµ. §øáIÈßùBZ, µùáMí, ÈàÜ, ºáÕMí ®KßÕ ²ÝßÕÞAáµ.

ÎâKí Ø¢~cÏÞÏßGáUÕV ªÄÈßùÕá¢, ÕÏÜxá¢, §{¢ÎEÏá¢, ºwÈÈßùÕᢠÇøßÏíAÞ¢. ¥ÄcL¢ æÕ{áJ ÕØídÄJßæa ©ÉçÏÞ·¢ µáùÏíAâ.

ÈÞÜí ¼zØ¢~cÏÞÏÕV èÕÆcáÄÕVHBZ ®Kí ÉùÏáKÕÏá¢,ÈàÜ, ºÞøÈßù¢, §{¢ ÈßùBZ ÇøßAáµ. µùáJÄᢠµ¿áJÄáÎÞÏ Èßù¢ ©çÉfßAâ.

¥Fí ¼zØ¢~cÏÞÏÕV ¯Äá ÈßùJßçaÏᢠ§{¢Äø¢, §{¢ ºÞøÈßù¢, æÕ{áMí, É‚ ©ÉçÏÞ·ßÏíAÞ¢. µ¿áJÄᢠ§øáIÄáÎÞÏ Èßù¢ ²ÝßÕÞAáµ.

¦ùá ¼zØ¢~cÏÞÏÕV §{¢ ÈàÜÈßùÕá¢, ÕµçÍÆB{á¢, ÉÈßÈàV ÉâÕßæa §{¢ ºáÕMá¢, ØßWÕV µ{ùßæa §{¢ ÈßùÕᢠ©ÉçÏÞ·ßAáµ. ®KÞW ºáÕMí, µ¿á¢µùáMí, µ¿á¢ÈàÜ ®KßÕ dÖiß‚á ÎÞdÄçÎ ©ÉçÏÞ·ßAÞÕâ.

¯Ýá Ø¢~cÏÞÏÕV §{¢É‚, æÕU, ÎE, ØbVÃÈßù¢, ®LßçaÏᢠ§{¢ ÈßùBZ ÇøßAáµ. µ¿á¢µùáMá¢, µ¿á¢ºáÕMᢠ²ÝßÕÞAáµ.

®Gí ¼zØ¢~cÏÞÏÕV §øáI ºÞøÈßù¢, ÈàÜÈßù¢, µùáMáÈßù¢, ªÄÈßù¢ ©ÉçÏÞ·ßAáµ. ÈßùÎ߈ÞJ ÕØídÄBZ ÇøßÏíAÞÄßøßAáµ. µ¿á¢ æÕ{áMᢠ²ÝßÕÞAáµ.

²XÉÄí ¼zØ¢~cÏÞÏÕV ºáÕMí, §{¢ ºáÕMí, ºáÕMßæa ¥¢ÖÎáU ÕØídÄBZ ØbàµøßAáµ. µùáMí ¥Çßµ¢ ÇøßAÞÄßøßÏíAáµ.
Address         
Prof. Desikom Reghunadhan
Desikom
Near Sastha Temple
Arasuparambu
Nedumangad
Trivandrum  695541
Ph: 04722801155
(courtesy:manoramaonline.com/astrology)

No comments:

Have Feet, Will Travel

Thats Malayalam !

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting

Web Duniya News !

One India news !

center>

Yahoo Malayalam News !

free web site traffic and promotion