FONT PROBLEM ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy to your Fonts directory; Also u can read this blog by bigger font! press control button>scroll mouse button in front:

Download here & Here Download font for PC

October 13, 2011

നാലും എട്ടും !!!

1,4,13,22,31W ¼Èß‚ÕV ÈÞÜᢠ8,17,26W ¼Èß‚ÕV 8æaÏᢠ©¿Îµ{ÞÃí. ÈÞÜßæa ºßÜ dÉçÄcµ ·ÄßÕß·Äßµ{ᢠ®Gßæa ÕßÇß·Äßµ{ᢠµÞøâ  ¨ øIáØ¢~cµ{ᢠµâ¿áÄW ²øáÎß‚í ¦ÕVJßÏíAÞÄßøßAáKÄᢠ©ÉçÏÞ·ßAÞÄßøßAáKÄᢠÈKí. ÈÞÜí ¼zØ¢~cÏÞÏÕV µÝßÕÄᢠ8 ¼zØ¢~cÏÞÏÕæø ÕßÕÞÙ¢ µÝßAáKÄᢠÉÞVGíÃV×ßMí ÌßØßÈTßW ÉCÞ{ßÏÞµáKÄᢠ©ºßÄΈ. ®KÞW ²øá dÉçÄcµ dÉÄßÍÞØæÎLKÞW ÈÞÜßÈí ÎxáU Ø¢~cAÞçøÞ¿í ©UÄßçÈAÞZ ¦Æc¢ ²øá ¥¿áMÕᢠÄá¿VKí ²øá ÕÖcÌtÕᢠÄÞçÈøâÉæM¿á¢. §Äí µÜcÞÃJßçÜÞ ØÙµøà æÄÞÝßÜßçÜÞ ®Já¢.  ¦Æc¢ ÎÇáøßAᢠÉßæK µÏíAá¢. ²¿áÕßW ÉßøßÏá¢. ¥ÄßÈÞW 4,13,22,31 ÄàÏÄßµ{ßW ¼Èß‚ÕV 17,26 ÄàÏÄßµ{ßW ¼Èß‚ÕøáÎÞÏß ·ìøÕáÎáU µÞøcB{ßW dÖiß‚ß¿æɿâ.
Address         
Prof. Desikom Reghunadhan
Desikom
Near Sastha Temple
Arasuparambu
Nedumangad
Trivandrum  695541
Ph: 04722801155
(courtesy: manoramaonline.com/

No comments:

Have Feet, Will Travel

Thats Malayalam !

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting

Web Duniya News !

One India news !

center>

Yahoo Malayalam News !

free web site traffic and promotion