FONT PROBLEM ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy to your Fonts directory; Also u can read this blog by bigger font! press control button>scroll mouse button in front:

Download here & Here Download font for PC

November 15, 2011

ടൂറിസ്റ്റ് വിസ : നിയമങ്ങളില്‍ ഇളവു വേണമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ എംബസി !!!

ÎØíµxí: §LcÏßçÜAá ¿âùßØíxí ÕàØ ¥ÈáÕÆßAáKÄßÈí ¯VæM¿áJßÏ ÉáÄßÏ ÕcÕØí@µ{ßW §{Õá çÕÃæÎKá ØVAÞøßæÈ ¥ùßÏß‚ÄÞÏß ²ÎÞÈßæÜ §LcX ¥¢ÌÞØÁV ¥ÈßWÕÞÇb ¥ùßÏß‚á. ÕßÕßÇ øÞ¼cB{ßæÜ §LcX µÞøcÞÜÏBZ §AÞøc¢ ¦ÕÖcæMGßGáæIKᢠØVAÞøßÈá µJÏ‚ßGáæIKᢠ¥çgÙ¢ ÉùEá.

ÉáÄßÏ ÈßÌtÈÏÈáØøß‚á ÕßçÈÞÆ ØFÞø ÕàØÏßW §Lc ØwVÖß‚ÞW øIáÎÞØJßÈá çÖ×çÎ ¥¿áJ ØwVÖÈ¢ ¥ÈáÕÆßAâ. ÕàØ µÞÜÞÕÇß ¥ÕØÞÈß‚ÞW ÉáÄßÏ ÕàØ ¥ÈáÕÆßAáµ ²øáÎÞØæJ §¿çÕ{ÏíAá çÖ×ÎÞÏßøßAá¢. ÕàØÞ ÆáøáÉçÏÞ·¢ Ä¿ÏáKÄßÈÞÏß µÝßE ÈÕ¢ÌV ÎáÄÜÞÃá ÈßÌtȵZ ÈßÜÕßW ÕKÄí. æÎÁßAW, æÄÞÝßW, ÌßØßÈØí ÕàØÞ ºGB{ßW ÎÞxÎßÜï. dÌßGÈᢠÏá®ØᢠÁßØ¢ÌùßW ÄæK ÕßçÏÞ¼ßMí ÕcµíÄÎÞAßÏßøáKá.
(courtesy:manoramaonline.com)


You start with $25 in your VirtaPay account and it's free.Join Now Paybox!

No comments:

Have Feet, Will Travel

Thats Malayalam !

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting

Web Duniya News !

One India news !

center>

Yahoo Malayalam News !

free web site traffic and promotion