FONT PROBLEM ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy to your Fonts directory; Also u can read this blog by bigger font! press control button>scroll mouse button in front:

Download here & Here Download font for PC

February 21, 2012

ഇന്നത്തെ ജീവിതം "ഭാവന ഭേദനം " എന്നാ ചെറു കഥയിലൂടെ !

È·øJßæa Õ¿çAÏxæJ 18 ÜßCí çùÞÁßæÜ ÕÜßæÏÞøá ÕàGßæÜ  Îáµ{ßÜæJ ÈßÜÏßæÜ ÎÞØíxV æÌÁíùâÎßW µá¿áBßçÉÞÏ çÎÞ×í¿ÞÕßæa µÞÝíºÏßW ÈßKí µÅÞµãJí Äá¿BáµÏÞÃí. çÎÞ×í¿ßAÞX çÕIß ÎÞdÄÎÞÃí µUXÎÞV ¥µJáµÏùáKÄí. ®KÞW ¥Õß¿áæJ ³çGÞÎÞxßµí ÕÞÄßÜßȵJá µá¿áBßçMÞÏ ¥ÏÞZ ÉßKà¿í µÞÃáKÄí Éáù¢çÜÞµÎùßÏÞJ µáçù æ¾GßAáK µÞÝíºµ{ÞÃí. ÉáùJáÈßKí ¥ØâÏçÏÞæ¿ çÈÞAßµÞÃáK Õà¿áµZAµJ{BZ ÈøµJßæa æºùáÉÄßMáµ{ÞæÃKí µáù‚áØÎÏ¢ æµÞIí ÈàܵÃíÀX ÎÈTßÜÞAáKá. ÍÞøcÏᢠÍVJÞÕᢠÉÄßÈÞÜáµÞøßÏÞÏ ¯µÎµ{áοBáKÄÞÃí  ¦ ÕàGßæÜ µá¿á¢Ì¢. ÍÞøcÏíAá ç¼ÞÜßÏ߈. ÍVJÞÕí ÌßØßÈØáµÞøX. ÍVJÞÕᢠε{ᢠçÉÞÏßµÝßEÞW ¥ÉøߺßÄÈÞÏ ²øÞZ ¦ ÕàGßW  ©‚ÏíAá Õøá¢. ÈàܵÃíÀX çÎÞ×ÃJßÈÞÏß ®JßÏçMÞÝÞÃí Îáµ{ßÜæJ ÈßÜÏßW µá¿áBßçÉÞÏÄí. øÞdÄß ®BæÈæÏCßÜᢠøfæM¿ÞæÎKáµøáÄß ¥ÏÞZ ÉÄáBßÏßøßAáKá. µáù‚á µÝßEçMÞZ ÄÞÝæJ ÎáùßÏßW ÈßKí ÕàGNÏáæ¿ ºßøß çµGá. Éáøá×æaÏá¢. µáù‚á µÝßEí ¥Äá ÈßÜÏíAáçOÞZ ¥ÏÞZ çÉÞÏÄÞÏß ÈàܵÃíÀX ÎÈTßÜÞAáKá. ÉßKà¿í ÉáùJá µÞV ÕKá ÈßWAáK ÖÌíÆ¢ çµGá.  ÈàܵÃíÀX ÉßKà¿á çµGÄí  ©‚JßW ²øá ¦çdµÞÖÎÞÃí.  Èà ®æK ºÄßAÞæÎKá ÕßÖbØßç‚Þ...ÉßKà¿í ØídÄàÏáæ¿ çøÞÆÈÕᢠæÕ¿ßæÏÞ‚ÏáæÎÞæA ¥ÏÞZ çµZAáKá. øfæM¿ÞX çÕIßÏÞÃí ØáÙãJÞÏ ¼·KÞÅæÈ ÕßÕøÎùßÏßAáKÄí. øfæM¿áJÞæÈJßÏ ¼·KÞÅÈᢠÈàܵÃíÀÈᢠÉßKà¿í µÞÃáKÄí µÝáJùáJ ÈßÜÏßW øIá ÎãÄçÆÙB{ÞÃí. ¥µæJ ÎáùßÏßW ÄÜæÉÞGßJµVKí µGßÜßW µß¿AáK ·ãÙÈÞÅæÈÏᢠµIá. ØbVÃæÎÞKáæοáAÞæÄ øfæM¿áµÏÞÃí øIáçÉøá¢. ÎÃßÎÞ{ßµµZ ¥ÕßÙßÄJßæaÏᢠÕßÖbÞØÕFÈÏáæ¿ÏᢠçµdwÎÞµáK µÞÜJßæa ØâºÈÏÞÃí ÍÕÆçÍÆÈ¢ ®K µÅÏßÜâæ¿ Õß.¦V. ØáÇà×í ÈWµáKÄí. ¥ºí»æÈÏᢠ¥NæÏÏᢠµÞÃÞæÄ ÎµZ ÉáùJßùBßçÉÞµáKáIí.  ¦ æÉYµáGßæÏAáùß‚í ÈàܵÃíÀX çÕÕÜÞÄßæM¿áçOÞZ ¼·KÞÅX ÉùÏáKáê  ÈÞæ{ ¥ùßÏÞ¢ ÈàÜÞIÞ..
ØáÙãJßæÈ øfæM¿áJÞX çÕIß ØÞÙØæMGÞÃí ¼·KÞÅX ®JáKÄí. çÎÞ×í¿ÞAZ ®Ká ÎádƵáJæMGÞÜᢠ¥ÕVAß¿ÏßæÜ ÕßÖbÞØÕᢠÉøØíÉø ØÙÞÏÕᢠÈàܵÃíÀÈßÜᢠ¼·KÞÅÈßÜᢠµÞÃÞX µÝßÏá¢. ®KÞW ¦Â¢Ìø ¼àÕßÄJßÈá¿ÎÏÞÏ ·ãÙKÞÅÈᢠÍÞøcÏᢠÉøØíÉø¢ ÕßÖbÞØÎ߈ÞæÄ, ÉøØíÉø¢ ÕFß‚áæµÞIÞÃí ¼àÕßAáKæÄKí ¦ Õà¿ßæÈ Éxß ÉÀßAáçOÞZ ÄæK ÈàܵÃíÀÈá ÎÈTßÜÞµáKáIí. ÌtB{áæ¿ ÄµV‚Ïáæ¿ Éøߺíç»ÆÎÞÃí ¨ µÅ.ÍÕÈçÍÆÈ¢ ®K µÅÞØÎÞÙÞøJßW 17 µÅµ{ÞÃáUÄí. ®ÏíÁíØí ÌÞÇß‚á Îøß‚ ¥ºí»æa ÎA{ÞÏß ¼Èß‚ÄáæµÞIí ²øá ØÎâÙ¢ æÎÞJ¢ µæˆùßÏáK ¥È¸Ïáæ¿Ïᢠ¥ÎÜßæaÏᢠµÅÏÞÃí '¦vÕßÆcÞÜÏçÎ. µHâV æµÞGßÏâøßæÜ ¥fø, ¥ÈLá ®Kà ÕßÆcÞVÅßµ{áæ¿ ¼àÕßÄæJ µÅÞµãJí µIùßÏáKÄÞÃà µÅ. µâæ¿ µ{ß‚á È¿KßøáKÕøáæ¿ µçˆùí ¯xá çºÞøæÉÞ¿ßEí  æÉøá¢ÎÝÏßW Ä{VKßøßAáK ¥ÎÜᢠ¥È¸Ïá¢. çºÞøæÉÞGßÏ µø‚ßÜáµæ{ ²¿áÕßW ÎÝ ÕßÝáBáµÏÞÃí. ®¢.Îáµáwæa çÈÞÕÜᢠµÅµ{ᢠÕÞÏß‚í ¥ÄßæÜ ÈÞϵæø çÉÞæÜ ¼àÕßÄ¢ ĵVJí ²¿áÕßW µÅÞµãJí çÄ¿ßæÏJáK dɵÞÖæa µÅÏÞÃí '²øá µÅÞÉÞdÄ¢ ·ÝßMáÝÏáæ¿ ÄàøB{ßW. Äæa ¼àÕßÄ¢ ĵVJ µÅÞµãJßæÈ çÄ¿ßæÏJß dɵÞÖX ÉùÏáµÏÞÃí ÈßB{ÞÃí ®æK §BæÈÏÞAßÏÄí. ²¿áÕßW Îáµáwæa ÄæK Ȉ ÕÞAáµZ çµGí ¥ÏÞZ ¼àÕßÄJßçÜAá Äßøß‚áÕøáKá. Îáµáwæa µÅÞÉÞdÄÎÞÏß ¼àÕß‚í ¼àÕßÄJßçÜAá Õ{VKí µÅÏßÜâæ¿  ¥Äß¼àÕßAáK dɵÞÖX ÕàIᢠ·ÝßÏßW µÞÃÞX ÕKçMÞZ ¥ÏÞZ ¥çÎøßAÏßÜÞÏßøáKá. ÎáµáwæÈ µÞÃÞX ÉxÞJ ÈßøÞÖÏßW ¥ÏÞZ ÕàIᢠÌÞùßçÜAá µÏùáµÏÞÃí. ÄÞX ÕàIᢠÎáµáwæa µÅÞÉÞdÄÎÞÏßçMÞµáçÎÞæÏK ¦ÖCÏßW ¥ÏÞZ ÌÞùßW §øßAáµÏÞÃí. Äæa µâGáµÞøß, Äæa ÍVJÞÕßæa øÙØcAÞøßÏÞÏÄí Äßøß‚ùßÏáçOÞZ ØçLÞ×çJÞæ¿ ©ZæAÞUáK ¥ÖbÄßÏáæ¿ ¼àÕßÄÎÞÃí ' ÉøÞ·ÃJßW. ËÞ×X ÁßèØÈùÞÏ  ØáÙãJßW ºßdĵÞøÈÞÏ ÍVJÞÕßæa Øá·tBZ ¥ÕZ æÉGKá Äßøß‚ùßÏáKá. ²øáçÕ{ ØáÙãJÞÏ çøÃáµ ¥ÖbÄßçÏÞ¿í ®ˆÞ¢ ÄáùKáÉùÏáKáIí. Éçf ¥ÖbÄßAùßçÏIÄí ÍVJÞÕÞÏ ØáwùᢠçøÃáµÏᢠÄNßÜáU æصí×bW ùßçÜ×æÈAáùß‚ÞÏßøáKá.  Éçf ÉßKà¿í µÞÃáçOÞæÝÞæA ¥ÖbÄßAí §ÄáÎÞdÄçÎ çºÞÆßAÞÈáIÞÏßøáKáUâ.  ÉßKà¿í ÍVJÞÕßæa èÁçÕÞÝíØí çÈÞGàØÞÃí ¥ÖbÄßæÏ çÄ¿ßæÏJáKÄí. ¥Ká èÕµßGí ¥ÕZ çøÃáµæÏ µÞÃÃæÎKá çËÞÃßW Õß{ßAáKá.  µÞÃÞX çÉÞµáçOÞZ ¥ÕZ ÌÞ·ßW ®¿áJáÕÏíAáK ØÞÇÈB{áæ¿ ÎâV‚ÏßW ²øáµÞøc¢ Äßøß‚ùßÏáKá. §dÄÏᢠµÞÜ¢ ÎâV‚Ï߈ÞÄßøáKÄí ÄÈßAáÎÞdÄÎÞÏßøáKá.  §Kí ®ÈßAá ÎâV‚ÏáIÞµÞæÎKí ØbÏ¢ çÌÞÇcæM¿áJß ¥ÕZ µâGáµÞøßæÏ µÞÃÞX ÉáùæM¿áµÏÞÃí. ÕÝßÏßW èÌAßÈá èµ µÞGßÏ ²øá ÎÆcÉÞÈß ²øÞ{áæ¿ ØÎÞÇÞÈ¢ ®BæÈ §ˆÞÄÞAáKáæÕK øصøÎÞÏ ÕßÕøÃÎÞÃí 'ÉÞÝíAßÃùáµZ. ®BæÈæÏCßÜᢠ¥ÏÞæ{ ²ÝßÕÞAÞX ²ÝßE ÉùOßW ÄUáKá. Éçf ÕàGßæÜJßÏçMÞÝÞÃí ÍÞøc ÉùÏáKÄí ¥Õßæ¿ ÉÞÝíAßÃùáæIKíí. ¦ ÎÈá×cX ÉÞÝíAßÃùßW ÕàÃáçÉÞµáçÎÞæÏK çÉ¿ßÏßW ¯Ïí ÎÈá×cÞæÏKá Õß{ß‚í ¥ÏÞZ ÄßøÏáµÏÞÃí.

¼àÕßÄJßæa ÉÜ Äßøß‚ùßÕáµ{ÞÃí ØáÇà×ßæa µÅµ{áæ¿dÉçÄcµÄµZ. ¦ Äßøß‚ùßÕáµZ ¥çÄçÉÞæÜ ¨ ÉáØíĵJßÜâæ¿ µÅÞµãJí ÕÞÏÈAÞøÈßæÜJßAáKá.

ÍÕÈçÍÆÈ¢
Õß. ¦V. ØáÇà×í
ÎÞÄãÍâÎß ÌáµíØí
ÕßÜ 60 øâÉ

No comments:

Have Feet, Will Travel

Thats Malayalam !

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting

Web Duniya News !

One India news !

center>

Yahoo Malayalam News !

free web site traffic and promotion