FONT PROBLEM ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy to your Fonts directory; Also u can read this blog by bigger font! press control button>scroll mouse button in front:

Download here & Here Download font for PC

February 03, 2012

ആടംഭര യാത്ര കപ്പലുകള്‍ക്ക് കൊച്ചി പ്രിയ കേന്ദ്രം !!


æµÞ‚ß: çµø{Jßæa ¿âùßØ¢ ØbÉíÈBZAá Äß{A¢ ÈWµß æµÞ‚ß ÄáùÎá~¢ ¦Á¢Ìø ÏÞdÄÞAMÜáµ{áæ¿ (dµâØí æÕØÜáµZ) dÉßÏæMG çµdwÎÞÏß ÎÞùáKá. µÝßE ÕV×¢ æµÞ‚ßÏßW ÈCâøÎßGÄí 42 dµâØí æÕØÜáµZ. ¦ µMÜáµ{ßW ÈßKá çµø{¢ µÞÃÞÈßùBßÏÄí 21,000 çÜæù ÕßçÆÖßµ{ÞÏ ØFÞøßµZ; ²M¢ µMW ¼àÕÈAÞøá¢. ¨ ÕV×¢ ¥XÉÄá dµâØí æÕØÜáµæ{CßÜᢠÄáùÎá~æJJáæÎKÞÃá dÉÄàf.

¥çÄØÎÏ¢, ÏâçùÞMßæÈ ²ÞØíçd¿ÜßÏÏáÎÞÏß ÌtßAáK µßÝAá É¿ßEÞùX ØÎádÆ ÕÞÃß¼cÉÞÄÏßæÜ Îßµ‚ dµâØí ¿âùßØ¢ æÁØíxßçÈ×ÈÞµÞX ÜfcÎßGá æµÞ‚ß ÄáùÎá~¢ µâ¿áÄW ØìµøcBZ ²øáAáµÏÞÃí. çµdw, Ø¢ØíÅÞÈ ØVAÞøáµ{áæ¿ ØÙµøÃçJÞæ¿ ÕßµØßMßAáK dµâØí ÉÞØFV æËØßÜßçx×X æØaV ÈÞÜá ÎÞØJßÈáUßW ÉâVJßÏÞAÞÈÞÃá dÖ΢. §ÄßÈÞÏß çµø{ ¿âùßØ¢ ÕµáMí µÝßE ÆßÕØ¢ 1.32 çµÞ¿ß øâÉ ¥ÈáÕÆß‚á. çµdw ¿âùßØ¢ ÎdLÞÜÏ¢ 4.91 çµÞ¿ß øâÉ çÈøæJ ¥ÈáÕÆß‚ßøáKá.

ØFÞøßµæ{ ØbàµøßAáµÏᢠ¥ÕVAá çÕI ØìµøcBZ ²øß¿Já ÈßKá ÄæK ÜÍcÎÞAáµÏáÎÞÃá dµâØí ÉÞØFV æËØßÜßçx×X æØaùßæa ÆìÄc¢. µØíx¢Øí, ®Îßçd·×X, çÉÞVGí æÙWJí ÐßÏùXØí çø~µZ §Õßæ¿ ÈßKá ÜÍcÎÞAá¢. çµø{àÏ ©WÉKBZ ÜÍcÎÞµáK ç×ÞMß¹í æØaV, Îßµ‚ ¿âùßØíxí è·Ááµ{áæ¿ çØÕÈ¢, ÉìøÞÃßµ dÉÞÇÞÈcÎáU çµdwB{ßçÜAá çÉÞµÞÈáU Øìµøc¢ ÜÍcÎÞAáµ Äá¿Bß ÕßÕßÇ çØÕÈB{ÞÃá æØaV ÜfcÎß¿áKÄí.

®ÏV µIà×Èß¹í,  ÌÞç·¼í ØíµÞçÈÝíØí, ÉÞØíçÉÞVGí ùàÁß¹í æÎ×àXØí, æÎxW Áßxµí¿ùᢠØßØß ¿ßÕßÏᢠµcÞÎùµ{ᢠ©ZæMæ¿ÏáU ØáøfÞ, Èßøàfà آÕßÇÞÈBZ Äá¿BßÏ ØìµøcBZ ²øáAáKÄßÈÞÃá çµdw, Ø¢ØíÅÞÈ ØVAÞøáµZ çÉÞVGí d¿ØíxßÈá ØÞOJßµ ØÙÞÏ¢ ÈWµáKÄí. ¿âùßØ¢ ØàØY µÝßÏáçOÞZ æØaV µYÕX×X æØaùÞAß ÎÞxß ¥Çßµ ÕøáÎÞÈ¢ çÈ¿ÞÈᢠçÉÞVGí d¿Øíxí ÜfcÎß¿áKá.

¥çÄØÎÏ¢, dµâØí æÕØÜáµ{ßW æµÞ‚ßÏßæÜJáK ÕßçÆÖ ÏÞdÄßµVAá çµø{¢ µÞÃÞX ÜÍßAáKÄá µ×í¿ß‚í ²øá ɵW ÎÞdÄÎÞÃí. Î¥ÄßÈáUßW µIá ÄàVAÞÕáK ØíÅÜB{ßçÜAá ÎÞdÄçÎ ÏÞdÄAÞVAá çÉÞµÞX µÝßÏâ. µâ¿áÄW ØÎÏ¢ ÜÍß‚ÞW ÎÞdÄçÎ ¦ØâdÄßÄÎÞÏ ¿âV ÉÞçA¼áµZ ²øáAÞÈᢠçµø{æJ µâ¿áÄW ØwVÖßAÞÈᢠµÝßÏâ. dµâØí æÕØÜáµZAá Îßµ‚ ÄÞÕ{ÎÞÏß ÎÞùÞÈáU dÖÎJßW øÞ¼cÞLø dµâØí æ¿VÎßÈW ÕßµØßMßAÞX çÈøæJ ÉiÄß ÄÏÞùÞAßÏßøáKá. dµâØí æÌVJᢠæ¿VÎßÈW ÌßWÁßBᢠçÙÞGÜᢠç×ÞMß¹í ÎÞ{áæΈޢ ©ZæM¿áK æ¿VÎßÈÜßÈí 375 çµÞ¿ß øâÉÏÞÃá æºÜÕá dÉÄàfß‚ßøáKÄí. ®KÞW, ÄWAÞÜ¢ æºùßÏ æ¿VÎßÈW ÎÞdÄ¢ ÎÄßæÏK ÈßÜÉÞ¿ßÜÞÃá çÉÞVGí d¿Øíxí. 
(courtesy:manoramaonline.com)

No comments:

Have Feet, Will Travel

Thats Malayalam !

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting

Web Duniya News !

One India news !

center>

Yahoo Malayalam News !

free web site traffic and promotion