FONT PROBLEM ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy to your Fonts directory; Also u can read this blog by bigger font! press control button>scroll mouse button in front:

Download here & Here Download font for PC

March 19, 2012

വിദേശികളെ കേരളം കാട്ടാന്‍ !!


'²øá ÉÞÜÎßGÞW... ®Ká ÉùÏáçOÞæÜ '²øá ÕßÎÞÈ¢ ÉùJßÏÞW ®Ká ÉùÏÞÈÞµáçÎÞ? ÉùÏÞæÎKá ÎÞdÄΈ, æºÏíÄá µÞÃßAáµÏáÎÞÕÞæÎKí ®ÏV ¯×c æÄ{ßÏßAáKá. µáùE ÈßøAßW ÏÞdÄ ÕÞ·íÆÞÈ¢ æºÏíÄí ¯×cÏáæ¿ ¦µÞÖBZ æÕGßMß¿ß‚ µOÈß çµø{JßçÜAá ØVÕàØí Äá¿BßÏçMÞZ  ÎÜÏÞ{ßµæ{ ÎçÜ×cÏᢠ§æLÞÈà×cÏᢠÄÞÏíÜXÁᢠµÞÃß‚áÄøÞæÎKá ÉùEÞÃá ÕKÄí. æµÞ‚ß ØVÕàØí øIá ÕV×¢ ÉßKß¿áçOÞZ ®ÏV ¯×c ÎÜÏÞ{ßµæ{ ÎùáÈÞ¿áµZ µÞÃß‚á ÄøáKá ®KÄáÎÞdÄΈ, ²ÞØíçd¿ÜßÏ ©ZæMæ¿ÏáU ÈÞ¿áµ{ßWÈßKá ÕßçÈÞÆØFÞøßµæ{ çµø{JßçÜAí ®JßAáµÏᢠ溇áKá.

®ÏV ¯×c ÕßÎÞÈB{ßW æµÞ‚ßÏßçÜAá ÕøáKÕøßW 50% ÕßçÆÖ ÕßçÈÞÆØFÞøßµ{ÞÃí. ÎßAÕÞùᢠÆßÕØB{ßW ®ˆÞ ØàxᢠÈßùEÞÃá µbÞÜÜ¢ÉâøßWÈßKáU ÕßÎÞÈ¢ ®JáKÄí. ØàØÃßW ÖøÞÖøß 50 ÕßçÈÞÆØFÞøßµæ{CßÜᢠçµø{JßçÜAí ®JáKá. §ÕæøˆÞ¢ ÎçÜ×cAÞøÞæÃKá ÇøßAøáÄí. ®ÏV ¯×cÏáæ¿ ²ÞØíçd¿ÜßÏ, ÄÞÏíÜXÁí, çÙÞçCÞ¹í ØVÕàØáµ{ßW µbÞÜÜ¢ÉâøßæÜJß ¥Õßæ¿ÈßKá æµÞ‚ßÏßçÜAá ÕøßµÏÞÃí §ÕV. ÎÜÏÞ{ßµæ{ ®ÏV ¯×cÏáÎÞÏß ¥¿áMßAÞÈáU dÖÎJßÈßæ¿ ÕßçÆÖßµæ{ çµø{çJÞ¿í ¥¿áMßAÞÈÞÏÄá ÕÜßÏ çÈGÎÞÏß µøáÄáKá ®Ká ÉùÏáKÄá ÎxÞøáΈ, ®ÏV ¯×cÏáæ¿ §Lc, dÖàÜC, Ì¢±çÆÖí ùà¼ÈW ÎÞçȼV, ÎÜÏÞ{ßÏÞÏ Øáçø×í ÈÞÏV.

Õ{V‚Ïáæ¿ ÈÞ{áµ{ßW æµÞ‚ßÏßçÜAí ²øá Ëíè{xí µâ¿ß ¯VæM¿áJÃæÎKÄÞÃí ®ÏV ¯×cÏáæ¿ Üfc¢. 80ê85% Õ{V‚ÏÞÃá çÉÞÏÕV×¢ ®ÏV ¯×cÏíAáIÞÏÄí. ®KÞW æµÞ‚ßÏßçÜAí ²øá ØVÕàØí µâ¿ß ¦ø¢ÍßAÃæÎK ¦çÜÞºÈÏßW æºùßæÏÞøá èÕÕßÇcÕWAøÃJßÈÞÃá ÎáXÄâA¢. æµÞ‚ßêµbÞÜÜ¢ÉâV ØVÕàØßÈá ÉáùæÎ æµÞ‚ßêÌÞçCÞAí Ëíè{xÞÃá ØbÉíÈ¢. ¥ÄßÈáU ØÞÇcĵZ ÉÀß‚áæµÞIßøßAáµÏÞÃí. ¥¿áJ ÎÞØ¢ æºèKêÌÞçCÞAí ØVÕàØí ¦ø¢ÍßAáµÏÞÃí ®ÏV ¯×c. ¦ÝíºÏßW ¥Fá ÆßÕØÎÞÏßøßAᢠæºèKêÌÞçCÞAí ØVÕàØí.

æµÞ‚ßÏßWÈßKá µbÞÜÜ¢ÉâøßçÜAá çÉÞµáKÕVAí 'ÕàØ ²ÞY ¥èùÕW Øìµøc¢ èÕµÞæÄ ÜÍcÎÞµáæÎKá dÉÄàfßAáKÄÞÏß Øáçø×í ÈÞÏV ÉùEá. ¯dÉßW ÎáÄW ÎçÜ×cAÞVAí §LcÏßW 'ÕàØ ²ÞY ¥èùÕW Øìµøc¢ ÜÍß‚á Äá¿BáçOÞZ §LcAÞçøÞ¿í Äßøßæµ ØìÙãÆ¢ dɵ¿ßMßAÞX ÎçÜ×c ØVAÞV ÄÏÞùÞµáæÎKÞÃá dÉÄàf. ÎçÜ×cÕÝß ÏÞdÄÏáæ¿ ÉáÄßÏ ¦µÞÖBZ ÄáùAáµÏÞÃí ÎÜÏÞ{ßµZAáçÕIß ®ÏV ¯×c. Ü¢·ÞÕß, ÌÞÜß, ËáæAxí, çÙÞçCÞ¹í, ÎAÞçÕÞ, èºÈÏßæÜ ¯Ýí ÕßÎÞÈJÞÕ{BZ, ²ÞØíçd¿ÜßÏÏßæÜ æÎWÌY, æÉVJí, ç·ÞZÁíçµÞØíxí ®KßÕß¿B{ßçÜæAˆÞ¢ æµÞ‚ßÏßWÈßKá µÃµí×X Ëíè{xáIí. ¯dÉßW ÎáÄW ØßÁíÈßÏßçÜAᢠ®ÏV ¯×c ÉùAá¢. ÉùAÞX ÎÞdÄΈ, çÙÞGW Îáùß ÌáAßBᢠ¥ÄÞÄá ÈÞ¿áµ{ßæÜ ©ˆÞØØFÞøÕáæΈޢ ®ÏV ¯×c ¯VMÞ¿ÞAßJøᢠ®KÄÞÃá ÕÞ·íÆÞÈ¢. '®ÏV ¯×c ç·Þ ÉÞçA¼ßW ÕßçÈÞÆØFÞøßµZAí ¦ÕÖcÎÞÏ ®ˆÞAÞøcB{ᢠ©ZæM¿áKáæIKí Øáçø×í ÈÞÏV ©ùMá ÉùÏáKá.

No comments:

Have Feet, Will Travel

Thats Malayalam !

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting

Web Duniya News !

One India news !

center>

Yahoo Malayalam News !

free web site traffic and promotion