FONT PROBLEM ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy to your Fonts directory; Also u can read this blog by bigger font! press control button>scroll mouse button in front:

Download here & Here Download font for PC

March 03, 2012

ഇറ്റലി യും ഇന്ത്യയും വിസ നിയമം ഉധാരമാക്കുന്നു

ÈcâÁWÙò: §LcÏᢠ§xÜòÏᢠÕòØÞ ºGBZ ©ÆÞøÎÞAáKá. §xÜòÏáæ¿ ÕòçÆÖµÞøcÎdLò ·òÏâÜòçÏÞ æ¿VØò ¥·ÞJÏᢠÕÞÃò¼cµÞøcÎdLò ¦Èw¡ ÖVÎÏᢠÄNòW È¿JòÏ µâ¿òAÞÝ¡ºÏòÜÞá §Äá Ø¢Ìtòºî dɶcÞÉÈÎáIÞ ÏÄ¡¡.

§xÞÜòÏX ÕòçÆÖµÞøcÎdLòÏáæ¿ çÈÄãÄbJòW ²øá ÌòØòÈØ¡ æÁÜòç·×ÈáÎÞÏò µYØ¡d¿fX çζÜæÏ ÜfcÎÞAò §XÁc ØwVÖòÏ¡AáK ØÞÙºøcJòW È¿K ©Íϵfò ºVºîÏòÜÞá ¨ ÄàøáÎÞÈ¢ èµæAÞIÄ¡. ÌòØòÈØ¡ ÕòØ ºGB{òW  ©ÆÞøÎÞAòæAÞI¡ §øáøÞ¼cB{òæÜÏᢠÕcÕØÞÏòµZA¡  µâ¿áÄW ØÙµøÃçJÞæ¿ ¥ÕØøBZ ÕViòMòÏ¡AáµÏÞá Üfc¢. çÉÞÏ ÕV×¢ æËdÌáÕøòÏòW ÎdLò ¦Èw¡ ÖVÎ §xÜò ØwVÖòºîçMÞÝÞá §Äá Ø¢Ìtòºî dÉÞÅÎòµ ºVºîµZA¡ Äá¿AÎòGÄ¡. §Lc §çMÞZ §xÞÜòÏX ÉìøzÞVA¡ ÎZGòMòZ ®Xd¿ò (²øá ÕV×æJ) ÆàV¸µÞÜ ÌòØòÈØ¡ ÕòØÏÞá ÈWµáKÄ¡. §ÄòÈ¡ ÎÞx¢ ÕøáJáµÏÞá Üfc¢. µâ¿ÞæÄ §XÁcÏòW ÈòKáU °xò çζÜÏòæÜ ædÉÞË×ÃÜáµZAᢠµâ¿áÄW æÄÞÝòÜÕØøBZ §xÜòÏòW ÈòÜÕòÜáæIKᢠÎdLò æ¿VØò  ¥ùòÏòºîá. ÉáÄòÏ æ×¢·X ÕòØÏáæ¿ æÕ{òºîJòW ÌòØòÈØ¡ ÕàØÞÏáæ¿ µÞÜÞÕÇò çÜÞ¢·¡ ç¿¢ ÎZGòMòZ ®Xd¿òÏÞÏò ÎÞxáæÎKᢠ¥çgÙ¢ ÉùEá.

§LcÏᢠ§xÜòÏáÎÞÏáU ÕÞÃò¼c¢ 2010/11W 9 ÌòÜcY çÁÞ{ùòçaÄÞÏòøáKá. ÎáX µÞÜBæ{ ¥çÉfòºî¡  §Ä¡  21.27 ÖÄÎÞÈ¢ ÕVÇòºîòGáI¡¡.  §xÜòÏòçÜAáU §LcÏáæ¿ µÏxáÎÄò ¨ ²øá ÕV×¢ 33.85 ÖÄÎÞÈ¢ ÕVÇòºîòGáI¡. §ùAáÎÄòÏòÜᢠ20 ÖÄÎÞÈçJÞ{¢ ÕVÇÈÏáIÞÏÄÞÏò ÎdLò ÉùEá. §XdËÞ Ø¡d¿µ¡ºîV, ÎÞÈáËÞµ¡ºùò¢·¡, °Øò¿ò, §çKÞçÕ×X Äá¿BòÏÕÏòW èµÎÞxÕᢠËÞVÎØcâGòAWØ¡, æÜÄV,æùÁòæÎÏ¡Á¡ ÄáÃòJøBZ, §Üµ¡çd¿ÞÃòµ¡  ©WMKBZ, ®KòÕÏ¡Aá ÉáùçÎ æÉçd¿Þ{òÏ¢ ©Ä¡ÉKB{áÎÞá §Lc §xÜòÏòçÜÏ¡Aá µâ¿áÄÜÞÏᢠ µÏxò ¥ÏÏ¡AáKÄ¡.

No comments:

Have Feet, Will Travel

Thats Malayalam !

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting

Web Duniya News !

One India news !

center>

Yahoo Malayalam News !

free web site traffic and promotion